2010. március 9., kedd

Szabó: Az Erdélyi Fejedelemség. V.: Erdélyi változások, visszatérés a Habsburg-fennhatóság alá

1. Erdély, a kirságiak és a Rajnai Szöv

1.1. Köprülü halála után (1661) „I. Lipót elérkezettnek látta az időt Erdély átvételére”.

1.2. „A trellenes nemzetközi koalíció létrehozásán fáradozó Rajnai Szöv számol Erdéllyel és a román vajdaságokkal is.”

2. Erdély és a vasvári béke (és utána)

2.1. „csász elismerte, h Erdély továbbra is a szultán vazallus tartománya” à Erdély a külpol változtathatatlansága miatt belpolszilárdításhoz kezdhetett.

2.2. menekült jágyok, protk, köznemesek befogadása. Változó etnikai összetétel.

3. A Wesselényi-összeeskü és Apafi feji diplomáciája

3.1. I. Rákóczi Ferenc Apafi helyetti trónra kerülését támogatta a bécsi udvar, Bethlen Miklós. à Erdély és a Kirság megegyezése RF elszigetelése érdekében. De a Portától nem kaptak kati segítséget.

3.2. W-felk bukása után (1671) a bujdosókból hadsereg szervezése

3.3. Thököly Imre „önállósította magát”, és a Garamig hatolt előre. 1682, trk jóváhagyásával kir.

3.4. 1683, nagy tr hadj Bécs ellen, kudarc à SztLiga. Frk-Habk 20 évre fegyverszün.

4. Az erdélyi pol 1683 után

4.1. „A törököt üldöző császi csapatok felbomlásával Thököly felső-moi fejsége gyors hanyatlásnak indult.”

4.2. titkos szerződés Lipóttal, 1685: csatlakoz a SztLigához, önálló külpolról lemond, Lipót fennhatóságát elismeri – erdélyi vallszab és kivságok megtartása.

5. Az önálló erdélyi állam bukása

5.1. Amikor nyilvánvalóvá vált, h a Hab bir már képes a trkiűzésre, „Apafi és Erdély számára életkérdéssé vált, hogy a békeokmányokban szerepeljen Erdély, államiságának megőrzésével.”

5.2. 1687, Lotharingiai Károllyal kötött balázsfalvi egyezmény: szövséges sereg ellátását Apafi vállalta az önállóságért cserébe. Ennek ellenére 1688, fogarasi nyilatkozat: Erdély visszatér a Kirsághoz, felmondja a tr védnökséget.

5.3. Apafi halála után évi adóért cserébe Th-é a feji cím. Th felajánlotta Lipótnak, h harcol a tr ellen a SztLiga oldalán. Sikertelen.

5.4. Diploma Leopoldinum: „Erdély sajátos státussal a Habbir részévé vált”. Bécsnek évi adó, II. Apafi nagykorúságáig gubernátor választandó.

5.5. II. Apafi házassága a csász beleegyezése nélkül történt àcsász rábírta Apafit az Erdélyből való kiköltözésre, feji címérőli lemondásra.

6. Erdély kormzása a Hab-fennhat alat

6.1. karlócai: „Erdély helyét a Hab-bir keretei közt jelölte ki”.

1.6.1. fontos döntések a Bécsben működő Erdélyi Tanácsban keletkeztek

2.6.1. erdélyi kat egyh újjászervezése

6.2. „a nemesség előjogainak megsértése, a parság a megemelt adóterhek miatt neheztelt a hab kormzatra.”

6.3. 1704, II. RF fejjé választása. Osztrák kati megszállás à erdélyi rendek 1705ben eltörölték RF fejségét àRF kimondta a Habktól független Erdély csatlakozását a mo-i konfödhöz.

6.4. Károlyi Sándor békéje a bécsi udvarral: prot vallszab, visszaállított Hab-uralom.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében