2010. december 18., szombat

Vadász: 19. századi egyetemes történet. A Balkán-félsziget

1. „A kezdetkor a félsz egészét az OszB uralta, a sz végére hatalma összezsugorodott, kis nemzetállk egész hálózata jött létre. A folyamatnak 3 lényeges eleme van: az oszmánok belső erővesztése, az államiságért küzdő nemzeti mozgalmak és a mind2t alapvetően befolyásoló külső tényező, a nagyhatk e térséggel kapcsos polja.”

1.1. 18.2, Oroszo>Tr. à krími kánság orosz fennhat alá, orosz hajózási jogok növ, balkáni ox keresztények védelme by oroszok. „a balkáni népekkel való közvetlen kapcstartás lehetősége és jogi alapja” Oroszo-é.

1.2. Hab-monnal status quo ante bellum

1.3. szultáni hat belső gyengülése à szeparatista mozgalmak, önállósodó helyi pasák (Szír, Irak, Egy, Arábia, Vidin, É- és D-Alb)

1.4. àóvatos kpti refk: gazd rendezése (birtokelkob, új adók, gabonakeresk-szabály), hadref (eui mintájú sereg képzése önkéntesekből, új)

1.1.1. sok ellenző + külpoli nehézségek (szerb felk, újabb háb Rus ellen).

1.5. II.Mahmud (1808-39): oroszokkal béke, Besszarábia+Kaukázus 1részének elvesztése

2. Az oszmán-tr uralom lerázásának első kísérletei

2.1. Szerb államiság megszületése

2.2.1. Dunától-Szávától délre-i határtartomány, nem szilárd tr álli-gazdi renccel (többször osztrák fennhat)

3.2.1. felk célja: tvs rend helyreáll, helyi privilégiumok. Se Rus, se Aut nem segített. à cél: önállóság mind2től

4.2.1. Belgrád a szerbeké, orosz kapcs (pénzügyi-kati seg)

5.2.1. képviseleti-szerű Kormzótanács

6.2.1. megosztottság: orosz- és osztrákorient

7.2.1. Karadjordje szerb önkéntes vezérré à kormányalakítás. De az orosz támog megvonásával buk.

8.2.1. à véres harcok a visszaözönlő trkkel. Végül amnesztia, önálló szerb adószedés+bírás. De tr csapatállomásoztatás

9.2.1. új vezér Miloš, 1817től örökös fej. Vagy innentől, vagy 1830tól (tr elismeréstől) önálló Szerbia.

2.2. Gr

10.2.1. kkori álliság emlékéből táplálkozók. Knápi gr pátriárka kulcspozícióban.

11.2.1. emigránsok: kultúrfölénnyel a felszabért. Radik forri szárny: balkáni népek összefogásán alapuló önfelszab mozg.

12.2.1. felk vezetője Ypszilanti

13.2.1. Gr nem egységes frzilag-társilag.

2.2.13.1. összbalkáni jelleg: szerbek-bolgárok-románok bevonása

2.2.13.2. radik és konzerv szárny: mikor/hol kezdjék a harcot

2.2.13.3. kezdet: kettészakadás, várt orosz támog elmaradása, kevés csatlakozó à vereség. Utána újabb-nagyobb hullám.

14.2.1. sok helyi felkelővezér. Siker. à tr-egyiptom szövetsége grk visszaszorítására.

2.2.14.1. felkelők széthúzása, de fr+ang segítséggel győzelem, +tr-orosz háb megin. 1831.

2.2.14.2. bajor kir kisebb fia, Ottó (1833-62)

2.3. Tanzimat

15.2.1. oszmán refk: nem volt nagy társi bázisuk

2.3.15.1. janicsár-likvidálás, tímár-renc felszámolása, europaizáció pl öltözködésben, világi okt, tr nyvű újság

16.2.1. Abdul Medzsid (1839-61), Hatti Serif szultáni kézirat: élet, becs, tulaj biztonsága, vallfüggetlen =ség. Önkényuralom helyett jog.

2.3.16.1. elméletből kevés ment át gyakba. Resid pasa, a kidolgozó 6x került menesztésre.

17.2.1. 2.szakasz: 1856-. Hatti hümajun

2.3.17.1. győztes (krími) háb utáni refk: megint inkább elméletben.

2.3.17.2. tv=, vilajetek hatáskörcsökk, keresztényjognöv

2.3.17.3. vili okt, tr nyvn.

2.4. Román egység

18.2.1. Moldva+Havalf: önálló fej, közig; hierarchikus bolgárság

19.2.1. 1829 (drinápi béke) után orosz megszállás

20.2.1. modernizálódó álli admin, reformált feud strukt, parságnak kevesebb jog-több kötelezettség

21.2.1. sz közepén orosz, majd osztrák megszállás. Perszonálunió à Románia, 1861.

22.2.1. Puccs à 1866, Hohenzoller I. Károly (1866-81)

2.5. A Nagy Eszme. Az első Balkán-szövség

23.2.1. Gr: meglevő társi külségek megmaradtak. Polgi-lib alk.

24.2.1. Szr: Absz mon, kptítás à Karadjordje Sándor (1842-58)

25.2.1. Nagy Eszme: „nemzeti emanc jegyében történő nagyvonalú terjeszki tervek”

2.5.25.1. Szr: fennmaradásához meg kell szereznie Boszniát, Montenegrót, É-Albt à végcél: délszlávok tömörítése Belgrád kpttal

2.5.25.2. Grknél hasonló, csak a kpt Knáp, ill oly népek, akik „törtileg v fajilag” grk.

26.2.1. megállap egyelőre csak elméleti, terek és népek pts határairól nincs döntés.

27.2.1. 1860s, Habk válsága kedvező à tr alóli egyesült balkánfelszab, függetlenség

2.5.27.1. Gr: I. György (1863-1913). Jón-szkt Ang átengedte Gr-nak

2.5.27.2. 1867, Szr és Gr megállap. Némi alapozó terfelosztás, a többiről az adott nép megkérdezésével döntenek

2.5.27.2.1. megállap Montenegróval, Hervegovinával

2.5.27.2.2. jóindulatú semlegesség Ro-val

2.5.27.2.3. bolgár viszony kérdéses

2.5.27.3. 1868, szr kir meggyilkolása à kísérlet elnapolása

2.6. A bolgár mozg

28.2.1. késeibb. Mert a felső réteg gr befolyás alatt, bg írásbeliség is ritka

2.6.28.1. sz közepére kultis intézményhálózat, periodikák, értelmiség

2.6.28.2. külfi bg kolóniák (kereskők-értelmik) pénzzel+emberekkel seg.

2.6.28.3. park helyzete lassan javt

2.6.28.4. oxiának nemzeti színezetet adnának, többen katolizálnak à orosz jóváhagyás a függetlenedésre

29.2.1. 19.2.: titkos forri kpt Bukarest. Tervek:

2.6.29.1. álts népi felk, önerőből

2.6.29.2. bulgáriai nemzetiségek (pl tr) egyenjogúsítása

30.2.1. vezetők elfogásával vége. à 10 év múlva megint bukta à 1 év múlva a Balkán középső zónájában tömegmegmozd. Kudarc, de előtte véres harcok. Emlékezet: hősies áldozatvállalás +tr megtorlás kegyetlensége. à újabb or-tr háb kell a bg államisághoz.

3. A nagy keleti válság (1875-78)

3.1. hcgovinai zavargás. (vegyes nemzetiség, vegyes vallás, feud maradványok à sok háb)

31.3.1. paraszthelyzet igen rossz, valli színezetet is öltő zavargások. A feszültségek gerjesztője főleg Szerbia.

3.2. à Montenegró segít, Bosznia, Szerbia is. Gerillák (in Mgró) sikeresen szálltak szembe a trkkel

3.3. újoszmánok/ifjútrk, 1870s-. 1 oszmán poli nemzet, amely korlátozná a nem-mohamedánok nemzeti felszabadító törekvéseit.

32.3.1. egyetemista-tüntetések, palotaroff à II. Abdul Hamid (1876-1909) à alk.

33.3.1. de 1878, San-Stefano: nagyBulgária létreh à Berlinben nagyhati kongr felülvizsgálta.

3.3.33.1. független: Mgró, Ro, Szr

3.3.33.2. Oroszoé: Bessz

3.3.33.3. csökkt: Bg

3.3.33.4. Tré: Makedónia, Trákia

3.3.33.5. Gré: Tesszália

3.3.33.6. OMMé: BoszH

34.3.1. à elégedetlenség, mert:

3.3.34.1. Tr csökkt

3.3.34.2. Oroszo dipli vereséget szenvedett

3.3.34.3. balkániak kevesellték (főleg bolgárok)

4. Népesség

4.1. növ (pláne a halálozási ráta csökkenésével)

4.2. analf ~stagnált

5. Gazd

5.1. ~3/4 mezgazdi lakosság

5.2. nagybirtok fennmaradása in Ro+Gr. Fdnélküliség nagyon

5.3. agrárterm színvonala alacsony. De gabonaterm növ.

5.4. preinduszt-jelleg mindenhoz. Vh-ig az euhoz-i lemaradás nőtt.

5.5. oszmán uralom már csak in Alb, Epirusz, Mak, Trákia. Ott viszont nagyon. Poli zsarnokság, gazdi fejl korlátozása.

5.6. Kis állk ny-i plra kptítottak, modern sereget fejlesztettek, okt-eüt fejlesztettek, protekc, külfi kölcsönök (Gr, Ro, Sr, Bg; hosszan elhúzódó visszafizi idővel)

5.7. főv-kialakítások: sugárút, centrum, szh, múz, közműv à falu-város külségnöv.

6. Poli intézményrenc

6.1. mindenhol alkmon (Mgró+Szr: hazai din)

35.6.1. ny-i mintájú alk (de nem oly betartottak az elvek): 1kamarás parl, közvetlen”álts váljog, pártok

36.6.1. gyenge polgi réteg, parság önszervezésképelen, munkásmozg még nem.

6.2. irredenta közhangulat à Ro, 1883, kettős szövhöz

37.6.1. radikálisoknak nagy bázis

6.3. Bg: Coburg Ferdi (1887-1918), békésb időszak.

2010. december 17., péntek

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Portugália

1. I.Mária (1777-1816) à fia, János (1818-1826)

1.1. 18.2.: „port aranykor”: merkantil, oktfejl, Inkviz-átalak, latin-amerikai béke

1.2. gazd: brazil gyapot eladása, oportói bor, afrikai rszgkeresk.

1.1.1. vidéki önellátó körzetek, ~kiegyensúlyt exp-imp

1.3. szford: fr-ang versengés a birtoklásáért à kiri család Brazíliába. Nap nem tudta birtokolni, de a bécsi kongr idejére elveszett Port stratégiai jelentősége

1.4. 1820s: felk, lib juntáké a hat. Cortes (1kam). 1821, Brazília független.

2.1.1. 1823, fr benyomulás Spa-ba à abszista kati felk Port-ban à 1826, új alk, szabjogcsökk. Kisebb testvérharcok, aztán à

2. II.Mária (1834-1853)

2.1. polgsodás, ipi forr terj (lassan). Fdpiac, bankok száma növ. Vasút

2.2. államadósság nagyonnőtt. Egyenetlen fej a kül tereken

2.3. sűrűn váltakozó parli ciklusok (lib-konzerv)

2.4. parfelk, főleg női vezetők által

3.2.1. ok: népességfelesleg à ffik külfn kerestek munkát à női-családi szerep megváltozott + adónöv terve + angolok elleni nemzeti felhang

4.2.1. városi polgk nem rokonszenveztek az önkormányzó faluval, a pluszadókkal à bukás.

2.5. külpol: Afr-Ázs: Guinea, Angola, Mozambik; Goa, Macao, Timor. Rszg-keresk

5.2.1. fr-ang benyomulás, port jelentőségvesztés

6.2.1. kereskflotta, gyamati befektetések azért.

2.6. népnöv, ~88%mezgazdi

7.2.1. ffileszármazottak egyenlő örökösödése ß régi arisztnak kellemetlen

8.2.1. ~76%analf. Népokt~=vallokt.

9.2.1. vidék továbbra is önellátó.

3. 1860s-

3.1. gondok: Észak győzelme Am-ban, fr császság bukása, német+olasz egység, párizsi kommün. Borexp-lehetőségek csökke, textilip csökk

3.2. Port Szoci Párt. Sztrájkok

3.3. újra protekc, kevés sikerrel

3.4. faluból városba vánd, netán tengerentúlra (Am, Afr)

4. I. Károly (1889-1908): parlfeloszl, kirdikt à merénylet ellene à fia engedményeket tesz, de késő à republik felk, közt.

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Spanyolország

SPA 19.1-BEN

1. „Szükségképpen lett a fr konvent ellen fellépő eui hatk szövségesévé, majd velük együtt szenvedett vereséget” IV.Károly. Trafalgar sem sikerült à Nap seregei megszállnak, öccse, I.José a kir. à felkelések és véres leverések. Junták alakulnak, majd Cádiz környékén egyesültek

1.1. értelmiség, politikusok, polgk, papok, katonák, tisztvisk, nemesek. Megalakult Spa 1. nem rendi parl-je. Alk, 1812.

1.1.1. népszuv, hati ágak szét

2.1.1. tvh az egykamarás cortes+kir feladata

3.1.1. szabjogok, magtulvédelem

4.1.1. szeniorátus, inkvizíció mex, parlagfdk+községi telkek megválthatók, kötelező céhtagság eltörlése

1.2. Nap bukásával abszista restauráció. VII. Ferdi (1808-1833). Börtön, száműz, vagyonfoszt. Cadizi visszavonása.

2. D-Am gyarmatainak elvesztése. Lib cadiziak+park gerillamegmozdulásai

2.1. „A gazd műk-ét hátráltatta az egységes piac és az átfogó gazdpol hiánya.” à kincstár+hitélet szanálása. Ellenállás miatt buk. Olyannyira, h vissza kell áll a cadizit.

5.2.1. választott cortes+Nemzeti Milícia

6.2.1. belső vámhatárok mex

7.2.1. katonák-fdtelen park támogatása.

3. à1822, SztSzöv frkt megbízta a Spa kiri hat helyreállításával. Siker. Kivégzések, perek.

3.1. fr megszállás, de közben népnöv, polgsodás, ipi forr megjelenése. Álladósság 2x.

3.2. öröklés: 1789től tilos a nőági a Bourbonoknál, de csak lányok. II.Iza: anyja régenssége mellett uralk, +Ferdi öccse kirrá nyilvánítása. à 40+ évig karlista polghábok.

4. Az Izabella-korszak (1833-68)

4.1. libközeli refk: homályos alk kiadása. Ugyan semmi konkrét, de abszizmus vége. à1837, cadizi alapú, korszerű alk. Egyhi fdk kiárusítása, szerzetrendfeloszl, ipűzési szabság, fdbérlésszabság, lib sajtótv, hivatvis nem csak nemeseknek.

4.2. „Refkkal, fékező korszakokkal, polghábokkal, gyaki választásokkal, ide-oda módosuló váljoggal és pronunciamentókkal tarkított időszakában a poli ciklusok váltakozásának a gyakisága nem állta útját a saját kiindulóptjához képest számottevő gazdi fejlnek.

8.4.1. gazdnöv: bánya, exp, vaskohászat, gépek, bérmunka

9.4.1. 1847, eui visszaesés à Spa-ban nem követte 48ban nagy forr

5. A társi rétegződés átalaka

5.1. 19.közepétől poli, gazdi, kultis alapú társi hely

5.2. egyh elszegény, kisnemesség ~eltűnt. Céhmexàverssenyekàproletariátus száma nő

5.3. polgsodó nemesség nő, értelmiség nő

6. Az alkotmányozás sorsfordjai

6.1. ~70év, ~8alk. Refk+érvénytelenítéseik (ált nem teljes sikerrel)

6.2. ki a szuverenitás letéteményese, hati ágak, vallszab, váljog, cenzúra

7. az eszmék párviadala

7.1. Tradíció: vallás-tekintély-nemzet; trón és oltár szövsége

7.2. Progresszió: ráció-szabság-szocis igságosság

7.3. romantika (Goya), klassz. Nyvészet-irod fejl, regionál törtírás

SPA A 19.2-BEN

8. a mérsékelt évtized vége

8.1. sereg álli ellenőrzés alá

8.2. 1851, konkord: egyh elismeri az addigi kisajátításokat, áll elismi a kat állvallt, egyh álli támogatást élves, II.Iza legitimmé válik.

8.3. pronunciamento, 1853

10.8.1. váljognöv, tőkés gazd fejl. Privatizáció, vasútép, sajtószabnöv, közig-decentr.

11.8.1. szocis kérdések: adócsökk, korlátozott egyesülési jog, munkaidő-max.

9. Külügyi presztízspol: Dominika, Kokinkína, Marokkó terén terj, ideiglenes eredménnyel.

10. Az Iza-korszak lezárulása (1860s)

10.1. pénzügyi válság: bankzárlat. +rossz termés

10.2. munkáskongr, I. Internaci Londonban. à betiltás

10.3. elvileg a felsőokt szabad, de betiltások, rektorelmozd, összecsapások. Katonai felkelés-kísérlet.

11. „Hat forradalmas év” (1868-74)

11.1. balsikerű hódítások+gazdi válság+rossz termés+visszaélések=forr

11.2. cadizból à madridi Forri Kormzótanács

11.3. cél: decent kirság by mérsékeltek, demo by republikánusok, áll eltörlése by anarchisták. à Közt-párti fölény à új alk.

12.11.1. álts váljog, szabjogok (vallgyak), népszuv, választott 2kamarás cortes ellenőrzi a kormt.

13.11.1. új kir, II.VE fia 1873ban lemond à közt.

14.11.1. de É-on továbbra is karlisták, Katalónia-Kuba függetlenedne, falun fdfoglalások.

15.11.1. 17 tartomány+tengerentúli terek=Szövségi Közt. Saját alkotmányok.

11.4. 1876dec, katonai puccs. Provizórium. Monarchia helyreáll.

12. A Restauráció rencének kialaka

12.1. Cánovas de Castillo a kormfő.

12.2. 1874től szabályozott pártversengés, parlamentarizmus, szabadabb gazd.

12.3. gazdi elit+középréteg támogatja. Váltógazd miatt konstruktív ellenzékek

12.4. 1876, alk:

16.12.1. mon nem vonható kétségbe

17.12.1. népszuv. Hatgyak by kir+cortes

18.12.1. kat mellett más vallások magánjellegűen gyakhatók

19.12.1. okt szabsága, sajtószab, egyesülési jog, váljognöv

13. A spa társ és gazd a Restauráció első évtizedében

13.1. népnöv, 60-70%mezgazdi

13.2. ércbányászat külfi tőkével, szénimport, gyapjúkeresk

13.3. mérsékelt protekcionizmus. Posta, távíró, telefon. Villany. Bank

13.4. állházti hiány a gyarmi hábk+ „adórenc csekély hozadéka” miatt

13.5. Madrid, Barc, Valencia, Malaga, Bilbao, városfejl.

14. új társ-új gondolkmód

14.1. régi nemesség jelentőségcsökk. Új, polgsodó nemesség.

14.2. egyh szegény, de szellemi befolyása nagy

14.3. polgság: hivatréteg, poli elit, értelmi

14.4. parság gazdilag változatos

14.5. Tradíció-hívek: vallás-nemzet

14.6. Progresszió-hívek: radik újjáformálás, europaizáció.

15. A Restauráció válsága

15.1. „munkabérből élő réteg szocis és közjogi helyzete”: mozg, szaxerv. Anarchizmus merénylettaktikája. Kapcsteremtés az I. és II. Internacival.

15.2. „Nemzeti kisebbségek önk-i törekvései”: autonómia. Pl in Katalónia. Közigi válság: helyi igazg csalásai, parli patthelyzetek.

15.3. 1898, amerikai-spa háb. Am nyer.

2010. december 16., csütörtök

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Olaszország

AZ OLASZ TÁRS TRADICIONÁLIS JELLEGZETESSÉGEI A RISORGIMENTO, A NEMZETI FELTÁM, AZ OLASZ NEMZETÁLL MEGTEREMTÉSÉNEK KORÁBAN

1. Rómbir óta nem egy fej alatti. Városi kult-alapú civilizáció (àfalu alárendelt, lenézett). Délen feud.

2. „A rekatolizáció kezdetétől fogva a kat egyh volt az egyetlen hat, amely törődött a parkkal.” Ita nem volt elmaradott a renesz után sem. De tagolt társ, területileg is.

3. Risorgimento (olasz egységért, osztrák elnyom ellen) 18.2-1848.

4. A bécsi kongresszustól az 1831. évi felkelésig

4.1. Napgyőzők a legitimizmus+konzerv mellett (nem a nemzeti érdekekért) à Ita-ban helyre kell áll a korábbi osztrák befolyást.

Piemonti Kirság

Savoyai-ház

Piemont, Szardínia, Genova

Militarizmus

Lombard-Velencei Kirság

Habsburg

Lombardia, Vel

Pármai-Piacenzai Hcgség

Habsburg (Mária Lujza)

Félmilliós

Modenai Hcgség

Habsgurg (IV.Ferenc)

Nemzeti mozg üldözése, jezsk támog

Toszkán Nagyhcgség

Habsburg (III.Ferdi, II.Lipót)

Olaszok helyzete itt a legjobb

Luccai Hcgség

Arisztokratikus közt

Egyhi Áll

XVI.Gergely, IX.Pius

Konzerv. Nem egybefüggő ter.

Nápolyi Kirság

Spa Bourbonok

4.2. nemzeti mozg: függetlenség+alkosság, kultis-ideológiai motívumok.

1.4.1. felkelés 1820-1ben, Aut leverte à reakció, megtorlás. à 1831-es felkelések a polgság főszerepével. Ifjú Ita-mozg következtetéseket von le.

5. A nemzeti mozg differenciálódása (1831-48)

5.1. Mazzini (radik, republik), Ifjú Ita. Legalitást kereső libk többségben. Római+pápai vezt akartak. Ehhez csak olasz erő, békés vált, katolicizmus.

5.2. radik: Balbo. Konföd, szárd vez. Ehhez Aut ellen fellépne à Cavourral elindítják az Il Risorgimento lapot.

6. Az 1848-9. évi forrk. A Risorgimento romantikus szakasza

6.1. 1.szakasz: 1848jan, palermói felk à ideigl korm (II.Ferdi), alk.

2.6.1. alkmon, Károly Albert is aláírta. Hadüz Autnak.

3.6.1. júl, Custozzánál osztrák győzelem.

6.2. romantikus szakasz: ősz, római forr, pápa menekül. Firenze, Piemont is csatl, de 1849 eleje, Novara, osztrák győzelem à Károly Albert helyett fia, II.VE. à fegyszün.

4.6.1. frk ’49 nyarán elfoglalták Rómát, Velencét, egyebeket.

7. Az Olasz Kirság megteremtése „felülről”; a Risorgimento epikus szakasza

7.1. Hab restauráció megin

5.7.1. Szárd kirság+serege maradt, II.VE és Cavour is. Itt gyülekezhettek a Bécsellenes emigránsok (Kossuthék is). Egyesítés leendő kptjaként kezdenek tekinteni rá.

6.7.1. Cavour: gazdi, közigi modernizálás, „törti jobboldali” elit tömörítése. Cél: egységes Ita, ehhez legyőzendő Aut, eui támogatással.

7.2. Krími háb: Cavour részt vesz. Eredmény: itai tekintélye nő.

AZ OLASZ-OSZTRÁK HÁB. AZ OLASZ KIRSÁG MEGSZÜLETÉSE

8. 1850s2: erődépítés, auttali dipli kapcs megszakítása, III.Nappal találk, szöv kötése à Aut hadüzenetének kiprovokálása.

8.1. ~3x osztrák túlerő, Piemont kitér à időt nyer a frk érkezéséig. +közép-itai állk is csatlak (Tosc, Mod, Pma)

8.2. Magenta, Solferino. Fr győzelem, de III.Nap nem akart erős-egységes Ita-t szomszédul à Villafranca, FJ-fel különbéke.

7.8.1. Auté: Velence. Froé: Lombardia. Közép-Ita államai nem csatlakhatnak Piemonthoz. à Cavour lemond.

8.8.1. Közép-Ita államai más néven egyesültek, majd csatlakoztak Piemonthoz. 1860.III.25. Olasz Királyság.

8.3. Cavour: nemzetközi elismertetés+konszolid a legfontosabb. Demokraták: pápai uralom felszámolása, állforma kitalálása a legfontosabb.

9.8.1. Demo vezér: Garibaldi. Tengerész, 4849-es hadvezér, utána usai-perui emigr, paraszti életmód. II.VE nem fogadja el szolgálatait à szabadcsapat.

9. Garibaldi és a „Mille”, D-Olo egyesítése az ország többi részével

9.1. 1860, 1000+ önkéntessel Genovából gőzhajón fölszabná dél-olasz honfitársait. à Palermo, Milazzo, Calabria, Nápoly túlerőtőli elfogl.

9.2. Náp után Cavournak nem volt G-re szüksége többet à IX. Pius védelmére kelt (területszerzés reményében is).

9.3. G és II.VE találk, kir megköszönte, hazaküldte. 1861, D-Olo csatlak. Parlament, II.VE Olo királya. Cavour meghal.

10. A Risorgimento befejező szakasza (1866, 1870-1)

10.1. Gari Rómát+Velencét is elfoglalná, de feltartóztatták

10.2. 1866, prs-osztrák összecsapás à Bismarckkal szerz Aut kétfrontos megszorongatásáról. à Königgrätz à Olo-é Velence, Főv Torinóból Firenzébe.

10.3. 1870, fr-pr háb alatt frktól könnyen foglalt Róma. Kir beköltözött, Pius megtiltotta a hívőknek a poli életbeni részvételt. 1871.VI.2.

10.4. „Fényes győzelem volt ez, hiszen az olaszok kivívták függetlenségüket, a belpolban pedig a lib intézmények és eszmék győzedelmeskedtek.”

10.10.1. gyengeségek: baloldal kirekesztése à sokan eltávolodtak. Régi fejk befolyása nem szűnt (àpark, tömegek őket támogatták) Ismét szakadék az elit és a nép közt.

OLASZORSZÁG 1871-1900 KÖZÖTT

11. Gazd és társ: 1860s: ~20m lakos. Sok par, rossz körülmények. Malária-kolera délen, angolkór északon. Sok kül nyvjárás, 80%+ analf (de alkotó értelmiség: Manzoni, De Sanctis, Verdi)

12. A Törti Jobboldal kormányzása

12.1. szabadelvű katolikusok felülről modernizálnak. Jogi-álltudi ismeretek, szigorú ercsk.

12.2. ellenzék: demo+szoci bal, konzervb katk.

12.3. nincs váljognöv, 2%.

12.4. decentr közig, kevés álli beavatk terve, de az olasz körülmények miatt prefektusok, bürok. Kis önkormányzatiság. Polgjog csak a polgságnak.

12.5. infrastruktnöv, köt+ingy okt. magas adók.

12.6. dél-olasz banditizmus felszám.

13. A Törti Baloldal kormzása. A Depretis-éra (1876-87)

13.1. 1870s: jelentőségnöv. Képvk: polgk, ercsi-kultis színvonalcsökkel.

13.2. Depretis: transzformizmus (többség biztosításához az ellenzékiek szavazatai megvásárolhatók. Elvileg kompromisszum, gyakilag korrupció).

13.3. szabságból mindenkinek részesülnie kell.

13.4. közokt à analfcsökk. Váljognöv (500%)

13.5. népnöv, infrastrukt, városrendezés

13.6. 1880s válságjelenségei: ktsgvetési hiány, ipmegtorp, expcsökk.

11.13.1. munkásszervek, szaxervek, kat egyesületek, szövetkezetek, népbankok É-Olo-ban

12.13.1. emigr (amerika)

14. A Crispi-korszak és a századvégi válság

14.1. 1887-

14.2. korrupt, munkáselnyomó, ellenzékelnyomó. Újság propra használója.

14.3. új btk, halálbünt mex

14.4. hitel+bankélet újraszabály

14.5. Carrara+Szic, bányászok+mezgazdi munkások szoci+poli követelései à elfojtásuk.

14.6. gyarmatok: K-Afr (Eritrea, Szomália). Etiópiánál bukta à Crispi is à baloldalé is.

14.7. III.VE, 1900-46. Demo szabjogok mellett. Minelnök Giolitti.