2010. március 9., kedd

Szabó: Az Erdélyi Fejedelemség. IV.: Erdély aranykora

1. Rákóczi Zsigmond fejsége (1607-1608)

1.1. Bocskai végrendeletében Homonnai Drugeth Bálintot jelölte meg, őt támogatta a Porta is. Trónvárományos még Báthory Gábor (népszerű, dinasztikus hagyomány+hatalmas birtokai is mellette szólnak)

1.2. ogy fejjé választotta RZs-t. rendek megnyerésére elkobzott birtokok visszaadása, lófőség-adományozás, jezskitiltás

1.3. Bécs és Prága Báthoryt támogatta, aki fogadalmat tett az ellenref erdélyi terjesztésére. Hajdúfelkelés (kivságaik visszaköveteléséért) RZs ellen à Báthory melléjük állt.

2. A megtorpanás: Báthory Gábor fejsége (1608-1613)

2.1. katilag képzett, de az államszervezéshez nem értett

2.2. béke II. Mátyással (segít a fejnek a tr-től független kati akcióhoz – területvisszaadás)

2.3. hajdúletelep

2.4. Kiri Mo ellen + len trón megszerzésére készült. Szászok kptja elfoglalása à szászok + Havasalf seregei megverik BG seregeit.

2.5. BethlenG, elnyerve a szultán támogatását, fejjé választatta magát. Báthoryt hajdúk meggyilkolták.

3. Bethlen Gábor megszilárdítja a fejséget

3.1. II. Mátyás „megelőző hábt” javasolt Erdély törökösödése ellen. Tgyalások, Erdély a magyar korona alá tartoz.

3.2. BG közben kénytelen visszaadni a trknek Lippát, a szászoknak Szebent

3.3. merkantil gazdpol, kereski monopk, kincstári birtokadományok felülvizsga.

4. BG a harmincéves hábban

4.1. BG „Már 1614-ben Hab-ellenes hadj-t tervezett, s most, amikor a csehek együttműködésükről, a Porta pedig a hadj engedélyéről biztosította, megindította kirsági hadjárattát.” Terv: Erdély, Kiri Mo, Aut egy részének egyessítése tr, cseh, német segítséggel. „A létrejövő államegyüttes választókirságként betagolódott volna a Némrómbir-ba”.

4.2. 1620, nikolsburgi béke II. Ferdivel: BG lemondott a kiri címről, cserébe a Fejséghez csatoltak 7 vmgyt, 2 sziléziai hcgséget.

4.3. 1626, Hab-ellenes szövhöz csatl, +a nikolsburgi megújítása.

4.4. len trón megszerzésére irányuló harcok + költséges udvartartás BG-re haragított többeket, ellenzéki szervezkedés.

5. Az utódlás és a hét vmgy sorsa: visszacsatolás à felső-moi hajdúk tiltakoztak à felkelésük élére állt Rákóczi György, sikerrel à

6. I. RGy

6.1. lemondott a 7 vmgyről, békét kötött II. Ferdivel, „eloldotta azokat a szálakat, amelyek a kirsági hajdúkhoz fűzték”.

6.2. tr viszony megromlott egy adóemelésből kifolyólag.

6.3. Kiri Mo-re vezetett hadj a 7 vmgy visszaszerzésére + vallszab helyreállítására, svéd+fr szöv, 1643-5.

1.6.1. egész Felső-Mo elfoglalása, majd visszavonulás

2.6.1. 1645, linzi béke: vallszab kiterjesztése a parkra is, RGY-é a 7 vmgy

7. Rákóczi Zsigmond és a kiri politikusok

7.1. (RGY kisebbik fia.) Sárospatakon berendezett kpt.

7.2. miután III. Ferdi 1650ben megerősítette a trkkel a békét, „a kiábrándult főurak egy része RZS-vel kereste a kapcsot”.

8. Erdély, Havasalf, Moldva és a kozákok

8.1. RGY hűbéresévé tette Havasalf-t.

8.2. lenellenes szöv: II. RGY, kozákok, Havasalf, Moldva

1.8.1. 1655, svéd támadás Leno ellen a baltikumi kereski érdekek miatt. X. Károly elfoglalta Varsót.

2.8.1. oroszok-dánok támogatták Svédo-t. à RGY a len korona és területek fejében támogatta a lenkt. A trk hallgatólagosan megegyeztek, majd Köprülü Mohamed mégis visszarendelte a sereget Leno-ból. RGY nem hajtotta végre a parancsot, 1657-ben bevonult Varsóba, de ott kénytelen volt megalázó békét kérni. à

3.8.1. Köprülü megparancsolta az erdélyi rendeknek, szakítsanak a Rákócziakkal. De RGY maga mellé állította a végvári katonákat, hajdúkat és székelyeket, kicsikarta az ogy visszafogadását. à trk+tatárok megsarcoltattak-elfoglaltak néhány nagyobb erdélyi települést.

4.8.1. Köprülü Barcsay Ákost akarta fejnek, RGY lemondott.

5.8.1. RGY, népszerű lévén Erdélyben, visszafoglalta a tereit. Trkkel vívott csatában halálos seb, 1660. Nem sokkal később Barcsay is lemondott.

9. Szakítás a Portával

9.1. 1661, bécsi orientáció, császi védelem.

9.2. trk-Habk megállapodása.

9.3. Apafi Mihály (1661-1690)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében