2012. november 4., vasárnap

Ókor II.: Római történelem


3. Róma

3.2. A római köztársaság

3.2.1. A római közt születése

 • forrás: consulnévjegyzék, XIItáblás, annalisták töredékei, Livius, Plut, Appianos, ..

3.2.1.1. A consulok. A res publica intézményei

 • két consul egy évig. hadsereg vezetői a városon kívül, békében városirányítás, igszolg, jogszolg. 12lictor. 509-től.
  • kollegialitás & annualitás
  • problémák:
   • 510-ben egyik napról a másikra fejlett állelméleti ismeretekkel rendelkő renc következett?
   • lehet, hogy eleinte csak egy consul volt?
   • 444-367 közt consuli jogkörrel felruházott katonai tribunusok (3, majd 6 fő)
 • res publica: közös ügy.
 • rex sacrorum veszi át az uralk papi funkcióit
 • senatus: külpol, népgy-i döntések kontrollja. állam műkének biztosítása (=ariszt uralmának biztosítása)
 • népgy: consulok és más magistratusok választása, főbenjáró  és hazaárulási ügyekben ítélet.
  • Mars-mezőn ülésezik (városhatáron kívül)
  • nem egyénenként, hm centuriánként szavaztak à vagyonosabbak akarata győz
 • consullisták: korai időszakban egy évre több consul jut; felmerül, hogy éveket (=neveket) beszúrtak az elejére, kiegészítgették.
 • quaestor: consuli igszolgi munka segítése, államkincstárral fogl.
  • évi négyet választ a népgy.
  • 409ben (elsőként) megnyílik a plebeiusok előtt
 • dictator: 24fasces
  • helyettese: magister equitum, a lovasság parancsnoka
 • censor: vagyonbecslő (centuriabeosztáshoz, adóhoz, szavazáshoz)
  • ötévenként másfél évre választják

3.2.1.2. Plebeiusok és patriciusok

3.2.1.2.1. Secessio
 • 494, Szent hegy megszállása, sorozáson való részvét megtagadása
 • gazdasági kiszolg, adóterhek, poli jogfosztottság miatt
 • „Az arisztokraták közötti kényes hati egyensúly sportszerűtlenül felborítható a szélesebb tömegekből szervezett bázis segítségével.”
 • plebeiusok nem kirellenesek.
 • 494 megoldása: tribunus plebis
  • 2-4-5-10 db választása évente
  • sacrosantus, ius intercessionis (plebk védelme a patr magistratusokkal szemben), vétó
 • aedilis plebis egyéb plebügyintre. (választott)
 • concilium plebis: saját gyűlés (határozatai a plebiscitumok)
 • „A patriciusok helyét a közösségben származásuk határozta meg, a cliensekét az a személyes kapcsolat, amely egy patr-hoz fűzte őket, a plebeiusokét pedig egy poli mozgalomhoz való tartozás.”
3.2.1.2.2. A tizenkét táblás tvk
 • 451. decemviri legibus scribundis írásba foglalja gr mintára a tvkt. ellenük nem lehet fellebb, néptribunust sem választottak.
 • 450, újabb 2 táblával egészítették ki. uralmuk egyre zsarnokibb, megbízatás lejártával sem teszik le a hatalmat. senatus passzív ellenállása, külső ellenség, lázadás, újabb secessio elsöpri à visszaállított consulság és tribunus.
 • a tvanyag nagyobb része rekonstruálható
  • solóni hatás
  • magánjog-dominancia
  • ius = fas (vall) + mos (viselk)

I-II.: igszolg rendje, tvbe idézés módja
III.: nem törlesztő adós elleni eljárás
IV-V.: család (ház, gyerek, örök, gyám)
VI-VII.: adásvétel, birtokjog
VIII.: vagyoni és más károk
IX.: főbenjáró ügyek
X.: temetk
XI-XII: naptár, zálogjog, rszgk okozta kár, patr-pleb ház tiltása

o   önsegély terei, határai megszabása, önbíráskodás szigorú szabályozása. talio-elv helyett megegyezés.
o   felperesnek kell gondoskodnia a perről
o   pereskedő felek a per tgyának értékétől függő nagyságú fogadást helyeztek letétbe az irányító magistratusnál, amit az alul maradt elveszített az áll javára.
·         proletarius: utóddal rendelkő
·         assiduus
·         lex Canuleia, 445: házasság, pereskedés könnyítése.

3.2.1.3. Róma háborúi

3.2.1.3.1. Róma külpolja a kirság bukása után. Etruszkok, latinok, punok
 • kirság utolsó, közt első évtizedei: etruszk hat kiteljesedése, majd gyors hanyatlásának kezdete.
 • É-Ita: gallok
 • 6.sz vége: Porsenna, Clusium királya ostromolta és hódra kényszerítette Rómát
 • nem népek, hm városok hábja.
 • 5.sz eleje: legftsbb etruszk város Veii.
  • Fabiusok nemzetsége magára vállalja az ellenei harcot
  • folyamatos portyázások, majd a Fabiusok pusztulása.
   • régi patr hadvis kudarca
  • Róma ellensúlyozására kati-poli ariciai szöv
   • Tarquiniusok szervezték
  • ellenük Róma megszervezi a latin szövt.
   • se Róma, se a latin városok nem kötnek külső hatalommal szövt a másik ellen
   • osztoznak a hábos terheken és a zsákmányon
   • aki áttelepült másik városba, ott polgjogot kap
   • kultuszközösség
   • à sikeres műk 100+ évig
 • szerződés Karthágóval: érdekszférák elkülönítése, hajózási útvonalak megszabása. 509?/348?
3.2.1.3.2. Volscusok, aequusok, Veii, gallok
 • Ita belsejében élő tzsk a gazdagabb tengerparti síkságok felé nyomulnak. Keletről az aequusok, délről a volscusok.
 • Róma nyitott a betelepülők iránt (demográfiai súly = katonai siker). Frz-i helyzete is jelentőségteljes. (latin városok gyűrűje)
 • Veii megsemmisítése, 406-396.
  • Veii nagyobb területű, de Róma militarizáltabb társadalmú. Veii-t nem segte a többi etruszk város
  • zsákmány: hatalmas fdterület (à ager Romanus lesz). Tiberis alsó szakasza
  • megerősödik a sereget alkotó társi réteg
 • Veii legyőzése után néhány évvel a gallok elfoglalják Rómát (Capitoliumon kívül).
  • arannyal vásárolják meg az elvonulást, de az elvonuló gallokat legyőzik, hírmondójuk sem marad. (szépítő hagyomány?)
 • „Az államférfiúi nagysághoz gyakran társítja a hagyomány a polgtársak méltánytalanságát és irigységét.”
 • Róma szerencséje, hogy nagyobb koal nem jön létre ellene, külön-külön tudja ellenfeleit legyőzni
  • 358, megújított latin szöv
  • coloniák létrehozása.

3.2.2. A közt kialakulása. Ita meghódítása

3.2.2.1. A Kre.4.sz belpolitikai küzdelmei

 • poli ellentétek kérdéskörei:
  • 1.: eladósodás, adósságterhek
  • 2.:földéhség
  • 3.: plebeiusok politikai jogainak bővítése
 • külpol (Veii, gallok) hatása a belpolra: plebs erősödése (katonák), kisbirtokos parság súlyos megterhelése (hábos pusztítás)
 • nexum: adósrszgság
 • ager publicusból parcellát csekély bérért bérelhettek a nem elég fddel bíró park. annyi fdet kaphattak, amennyit családi erőforrásból meg tudtak műv. De a patrk egyre nagyobb fdeket vettek használatba. munkaerőigényt a nexumból pótolták
  • à fdosztási igény: a hódított fd ne ager publicussá váljon. (sikertelen) a bérelhető fdterület mennyiségét tvben korlátozzák (sikeres)
   • 367, leges Liciniae Sextiae: maximalizálás, a már kifizetett adósi kamatokat beszámítják a tőke összegébe, az egyik consul mindig plebeius legyen.
   • 342, lex Genucia: mind2 consul lehet plebeius (172-ig csak elmélet marad)
   • 326, lex Poetilia: adósrszg mex., praetori tiszt létrejön (patriciusoknak fenntartva, hogy ellensúlyozzon. polgi igszolg, seregvezető, gabonaellátás-felelős, ünnepi játékok rendezője)
   • 300, lex Ogulnia: papi testületek megnyitása a plebeiusok előtt (pontifex, augur)
 • új hati elit alakul (nobilitas). több patríciusnemzetség kiszorul a hatból.

3.2.2.2. Közép-Ita meghódja

3.2.2.2.1. A samnisok. Az első samnis háb
 • Ita összes népével szembekerül Róma
 • Samnisok: Délközép-Appenninek, sem termékeny, sem tengerpart. nincs ip, keresk, pénzrenc. falvas-tanyás sűrű településháló, hegyi erődökkel.
  • választott magistratusok, választott fővez, népgy
  • Róma-samnis szerz, 358.
 • első összecsapásuk tétje Campania (Ita leggazdagabb vidéke), Róma felbontja a szerzt. (megtámadja a Capuát ostromló samnisokat)
  • bellum iustum et pium
  • mind2 consul hatásköre a samnis háb
 • 343-341, Rómáé Campania, Capua, újabb szövetséget kötnek.
3.2.2.2.2. A latin háb. Szövetségesek és municipiumok
 • Római sikerek felborítják a latin szövt. latin városok követelései: polgjog, ők adhassák az egyik consult és a senatus felét.
 • Rómának 4 évébe kerül legyőznie őket. (341-338)
  • (Decius Mus „sajátos rítussal és imával felajánlja magát és magához kapcsolja az ellenség csapatait az isteneknek a győzelemért”)
  • legyőzött városokat egyenként csatolták Rómához: külön-külön meghatározott jogállás, kötelezettségek, viszony.
   • szuverén szövetséges városállam: átadja Rómának fdjei egy részét, csak rómával gyakorolt ius conubii éss ius commercii.
   • római állam részévé válik
    • teljes polgjoggal (civitas optimo iure)
    • korlátozott joggal (civitas sine suffragio): ~lakosok nem választók és választhatók. Ált Rómától távolabbi vidékek, pl Campania. ha polgárai Rómába költöznek, teljes polgjogot kaphatnak
3.2.2.2.3. A második samnis háb
 • Róma fokozatosan felszámolja a samnis-római terek közti ütkzónát.
 • 326-304
 • samnis ariszt Rómával kapcsot építene. Neapolist védő katonákat a lakosság csellel kizárja a városból.
 • Róma bekeríti Samniumot, hosszú távra elszigeteli az erősebb és híresen harcias törzyeket
 • Campania összekötése Rómával: Via Appia
3.2.2.2.4. A harmadik samnis háb
 • …de nincs döntő győzelem.
 • 298-290
 • Róma-ellenes szöv: samnis, gall, etruszk, umbriaiak.
  • 295, Sentinumi csata: kiegyenlített erőviszonyok (ha etruszkok is megjelentek volna, Róma veszt)
  • Decius Mus követte apja példáját
  • már a kortsk is döntőnek érezték a csatát
 • 294: etruszk, 290: samnis béke, sabinok bekebelezése, gall-etruszk sereg legyőzése

3.2.2.3. D-Ita meghódja

3.2.2.3.1. Tarentum. Pyrrhos
 • térség legjelentősebb hatalma a Spárta által alapított Taras. Jól védhető, keresk-gazd-dipli kapcsok jók.
  • „az antik gondolkodás szt egy áll hanyatlásának, polgárai elpuhultságának legbiztosabb ismérve, ha zsoldos csapatokra támaszkodik”
 • d-itai gr városok segítségére érkező utolsó&legjelentősb gr hadvez Pyrrhos épeirosi kir.
3.2.2.3.2. A tarentumi háb
 • Róma kezdetben a samnisokat akarta elszigetelni, a térség gr városainak védelmezőjeként tűnt fel.
 • Tarentumi-öböl melletti ütközet Pyrrhossal, rómaiak súlyos veresége. (elefántoknak tulajdonítják, pedig a phalanx harcértéke, hadtudományi jártasság miatt)
  • Pyrrhos „győzelmét nem tudja megegyezésre váltani”. békefeltételeket (pl Róma húzódjon vissza a Tarentumi-öbölből) visszautasítják, nem tárgyalnak vele, amíg Itáliában tartózkodik. à Pyrrhos visszafordul.
 • Ausculumi összecsapás, újabb pirruszi győzelem. (Pyrrhosnak Itáliában nincs utánpótlása, ezért jóval érzékenyebb a veszteségekre)
  • megromlik viszonya a d-itai görögökkel, kihátráltak mögüle.
  • Pyrrhos Szic-ban felszabadítja Syrakusait, visszaszorítja a karthágóiakat, át akar kelni utánuk Afrikába, de a görög városok nem támogatják à tétlenségre van kárhoztatva, miközben Róma visszaszerzi a területeit D-Ita-ban.
  • Pyrrhos szintén D-Ita-ba vonul. Ezúttal Róma nyer, Pyrrhos elhagyja Ita-t.
 • Egész D-Ita római uralom alá. II. Ptolemaiossal barátsági szerződést köt

3.2.2.4. A hódító Róma I.

3.2.2.4.1. A háborúk és a szövetségesek
 • hatalma a meghódított terek fölött szilárd.
 • legftsbb szilárdítási eszköz a coloniaalapítás (nincs önálló polistudat)
  • fdosztás és coloniakialakítás háromfős bizottság (triumviratus) által intézve.
 • hűtlen szövségesekkel szemben jelentős katonai fellépés fenyegetése
  • szövségesektől egyszeri alkalommal kihasított földdarab és katonák követelése, más nem.
  • közös katonai vállalkozás mint kohéziós erő
3.2.2.4.2. A háborúk és Róma
 • intenzív&folyamatos háborúzás áthatotta társadalmat, polt, mindennapokat, vallást.
  • magistratusok hadi teendőket láttak el elsősorban
  • polgárok katonák voltak elsősorban
 • ellenséges fdk módszeres elpusztítása, erőforrások tönkretétele. hábkt az ellenség terén vívták.
 • polgárok által vagyoni alapon fizt rendkívüli hozzájárulás fedezte a kiadásokat (élelmezés, fém)
3.2.2.4.3. A hadsereg
 • phalanxtaktika helyett manipulustaktika
  • rugalmasabb (csak kisebb egységeket kell együtt tartani)
  • pajzs, vért, sisak, kard, lándzsa. (nincs egységesítve, mert az anyagiaktól is függ a felszerelés)
3.2.2.4.4. Hódítás és társadalom
 • hábos fenyegetés alakítja a társt: plebs betagozódása, részesedése a zsákmányból
 • nincstelenek egy részének exportálása
 • à társi feszültségek csökkenése.
 • senatus hatalmának-mozgásterének növekedése
 • társadalmi berend alapjai:
  • származás
   • senatusi ariszt: akinek ősei már tettek vmit a respublicáért
   • nobilitas tagjai is hivatkozhatnak őseikre (Decius Mus)
  • vagyon
   • magistratusnak nem jár javadalmazás, csak honor.
   • szerepükhöz viszont anyagi nagyvonalúság szükséges
  • politikai-hadvezéri képességek, ambíciók
   • társ és nobilitas elvárásainak megfelelő módon
   • triumphus

3.2.2.5. A római áll, társ és gazd a 4-3.szban

3.2.2.5.1. Pol és társ
 • lex Hortensia, 287 (az utolsó secessio megoldásaként)
  • concilium plebis határozatai egyenrangúak a népgy-i lexekkel
  • patriciusokra is kiterjedt a plebiscitum hatálya
 • lex Ovinia (censorok kezében a lectio senatus)
 • 304, közzétett tvszéki eljárási szabélyok, tvkezési napok à átláthatóbb, követhetőbb, kiszolgáltatottságcsökkentő.

494
plebmozg megszerveződése (tribunus, aedilis plebis, concilium plebis)
451-450
XIItáblás
445
lex Canuleia (patr-pleb házasodhat)
367
leges Liciniae-Sextiae (pleb is lehet consul, bérelhető fdter maximalizálása, adósságkönnyítés)
342
lex Genucia (egyik consul pleb legyen)
339
leges Publiliae (egyik censor pleb, plebiscitumok az egész állra érvényesek)
326
lex Poetilia (adósrszg eltörlése)
318 után
lex Ovinia (censoroknak minden census alkalmával ki kell egészíteniük a senatus létszámát)
300
lex Ogulnia (augurok, pontifexek testületének fele  pleb legyen)
287
lex Hortensia (comitia tributa szerepének megerősítése)

3.2.2.5.2. Gazd
 • legftsbb zsákmány: fd, rszg. + ingóság, élelmiszer
 • Róma világvárosiasítására költötték (tpl, vízvez, kikötő)
 • problémásabb terek pacifikálása hadifoglyok szedésével (rómába kerülve felszabadulhatott, integrálódhatott)
  • ip, keresk, mezgazd foglalkoztatja őket
  • 326, adósrszg megszűnése à munkaerő pótlandó à hadifoglyok
  • pacifika: „latiumi parasztok azon a fdn lesznek colonialakosként fdbirtokosok, amelynek lakossága rszgként Rómába került (és ott részben egy vagy két generáción belül felszabadulva, polggá válik, majd kitelepül egy coloniába).”
 • pénzverés viszonylag későn átvéve a grktől. (pyrrhosi háborúk során terjed el egész Ita-ban a pénz)

3.2.3. A RómBir kialaka

3.2.3.5. Pol és az ariszt a Kre.2.szban

 • nobilitas irányításával elért sikerek megkérdőjelezhetetlenné tették a tekintélyét, vagyonosodását. zártabb réteggé vált.
  • poli, hati harcok a senatuson belül dőltek el à kiélezték a senatori csopk közti ellentéteket (Cato – Scipio Africanus)
   • Scipio-perek eredménye: tekintélye felemésztődik, el kell hagynia Rómát
  • nagyobb háborúk à távolabb zajlanak à ellenfelek gazdagabbak, hadvezérek önállóbbak.
  • „legyőzött grk lettek a győztesek tanítói”
   • „Cato grellenessége mögött Róma tekintélyének védelme állott”: ősi szokások felsőbbrendűek; latin nyvű törtírás megteremtése
 • senator csak fdbirtokos lehet (üzletember nem szentelheti minden figyelmét a respublicának)
 • álli bevételek (vám, bánya, adóbehajtás) kezelését magánbefektetők bérlik az álltól: előre befiz a provincia megállapított adóját, majd embereivel behajtatja
  • előny: nem növekszik az államapparátus
  • hátrány: visszaélésekhez vezethet.
 • lovagrend: nagy vagyon. senatorokkal rokoni-baráti szálak.

3.2.3.6. Földkérdés a Kre.2.szban. Rszgk. Kisbirtokosok

 • nagybirtok térnyerése a kisbirtokkal szemben + elpártolt szövségesek elleni római megtor (régi városok fdjeiből ager publicus): nagybirtokosok bérlik, vásárolják fel, nagyüzemileg gazdálkodnak rajta rszgkkel.
 • egy nagybirtokos kezén sok, egymástól távoli középbirtok. központi épület gazdasági és pihenési célra. a fdk egy részén piacra term. műhelyek.
 • közel feküdt úthoz, kikötőhöz, városhoz.
 • állandó kisbérlőket is alkalmaztak
 • városi rszgk könnyebb munkát jobb ellátás mellett végeztek, felszabni is könnyebb volt.
 • hosszú hábk alatt meggyengült a kisbirtokos réteg
 • a 2. sz. veszteségeit nem pótolják újabb telepítések.

3.2.4. A res publica utolsó százada

 • forrás: Livius, Sallustius, Plut, Appianos, Cassius Dio, Diodóros, …

3.2.4.1. Válságjelenségek, megoldási kísérletek. A Gracchusok

 • legszembetűnőbb válságjelek in társ, sereg. utpóti nehézségek, kudarcok.
 • 136, Szic, rszgfelk.
  • vez: Eunus. tekintélye jóstehetsége és az istenekkel ápolt különleges kapcsolata miatt.
  • szír rszgk
  • Róma 132ben foglalta vissza Szict.
  • felerősítette Róma többi társi-poli feszültségeit, lehetőség teremtődött arra, h fellépjenek a kisbirtokosok jogaiért. à
 • TibGr 133-ban néptribunus
  • fdtv: nincselen polgároknak ager publicusból adnak; ehhez érvényesítendő a leges Liciniae-Sextiae-beli bérletmaximalizálás
   • cél a régi római társi rend helyreállítása
   • felzúdulás: nagybirtokos sokat fektetett a földjébe
   • háromtagú testület osztotta a földet
  • következő évre is jelöltette magát (tvellenes) à senatorok csopja agyonverte. De a fdosztó bizottság munkája tovább műkt.
 • GGr, 123-ban és 122-ben néptribunus
  • coloniát alapított a lerombolt Karthágó terén
  • állilag támogatott gabonaárak
  • Ita úthálózatának bővítése
  • Asia adózásának rendezése
  • lovagrend bevonása a polba
  • latin szövségesek kapjanak polgjogot (népgy nem szavazta meg)
  • à összes javaslata sérti a senatus hatáskörét (senatus helyére a népgy által hozott tvk léptek)
  • utcai harcok. kirságra törés vádjával illették mind2 testvért, ezzel igazolták meggyilkolásukat. (senatus consultum ultimum: senatus legvégső határozata tette lehetővé; ha veszélben a város, rendkívüli intézkedéseket lehet foganatosítani – magistratusok korlátozása, tvk áthághatók)
 • Gracchusok kivitték a senatusból a fórumra a politikát + nobilitas harcai = kettészakadt politika
  • populares (néppárt)
  • optimaták: senatus vezető szerepe, változatlanság a cél

3.2.4.2. Marius és kora

 • senatoroknak sem a belső társi feszültségek kezelésére, sem az újonnan jelentkő külpoli problémákra nem volt terve. súlyos vereség a barbároktól, Iugurtha (Numidia) lázadása.
 • Marius (homo novus) consul, 107. populares tagja. Iugurtha legyőzése. à újra és újra consul
  • ezalatt átszervezi a sereget: proletárokból, állandó, önkéntes. 16 évi szolgálat után földet kaptak. újítás a fegyverzet, felszerelés, menetelés, jelvények rendjében is.
   • à sereg távolodott a többi társi rétegtől. katona elsősorban társaihoz és vezéréhez kötődött (~magánhadsereg). veterán csak hadvezére poli sikere folytán juthatott hozzá a neki járó fdhöz.
   • à Marius 6x consul. elveszti a senatus és a populares bizalmát.
 • szövségesek polgjoga is égető kérdés, hiába. (Livius Drusus néptribunus megadná, mire megölik) à dél- és közép-itai tzsk lázadása.
  • saját állam római mintára szervezve
  • Róma csak a polgjog megadásával győzhette le őket
  • új polgárok elsősorban populares-pártiak.

3.2.4.3. Sulla és kora

 • problémák: plebs helyzete, fdkérdés, lovagrend, Mithridatés (Pontos királya) lázadása
 • Sulla Cilicia kormzója, miközben Mithridatés római provinciákat, európai grlakta tereket foglalt el. 88-ban Sulla kijelölése a háború vezetőjének (mert a szövséges hábban sikeres, és jó családi kapcsai vannak, plusz kis-ázsiai helyismerete)
  • a populares Sulla ellenében Mariust támogatta. A néptribunus (Sulpicius Rufus) Mariusra bízta a hadjárat vezetését. De sem Sulla, sem katonái nem egyeztek bele: Róma ellen fordultak, elfoglalták a várost, megölték Sulpiciust.
  • gyors törvénykezés: néptribunus tvjavaslatait a senatusnak kell véleményeznie, lendületes fdosztás
  • Mithridatés megverése, Athén elfoglalása.
   • rendkívül enyhe békefeltételek, hogy újra a belpollal foglalkozhasson, mert 87-ben Cinna és Marius visszafoglalták Rómát.
   • Cinnát lázadó katonái megölték, légiók átálltak Sullához, így visszafoglalhatta Rómát, majd rendezhette Asia és Makedónia helyzetét. (82-re egész Ita ura)
 • ellenfelek megsemmisítése: proscriptio (halálra ítél. aki kiszolgáltat vagy maga megöl, jutalmat kap. áldozatok vagyonát elkobozták, utódaikat kizárták a poli életből, rszgiket felszabták)
 • Sulla dictator az államügyek rendbetétele miatt à írásba foglalt tvk.
  • csak a senatus által jóváhagyott tvjavaslatot terjeszthettek a népgy elé (populares korlátozása ez)
  • aki néptribunus, az minden más hivataláról mondjon le.
  • megszüntette az olcsó gabonaellátást.
  • consul és praetor Ita-ban töltse hivatali idejét ,aztán kerülhet egy provincia élére
   • praetor legyen 8 db
   • quaestor legyen 20 db
   • 10 évig senki sem újraválható ugyanazon posztra
   • senator legyen 600 db
   • választási csalásért 10 évi kizárás a választásokból
  • állandó bíróságok (a lovagrendtől elvett bíróságok helyébe)
  • lovagrend kizárása a polból, kivéve, ha felemelkednek a poli elitbe.
  • veteránletelepítés
  • romanizáció felgyorsulása
 • 81-ben lemond, 80-ban csak consul, majd visszavonul.
 • cél: senatus által irányított arisztokratikus áll megerősítése volt, amely az ő hatalma nélkül is műkni fog.
  • de a senatus nem tudott élni az átadott hatalommal, nem volt meg hozzá a régi gazdi-poli tekintélye. Sulla csak tüneti kezelést nyújtott (mos maiorum helyett írott törvények, amik rugalmatlanok és sikertelenek).

3.2.4.4. Pompeius kora

 • „Sulla rencének legftsbb elemeit saját emberei, karrierjüket a dictator mellett kezdő politikusok, Pomp és Crassus számolták fel.”
  • Pomp: marianusok ellen 77-72. csak árulással sikerül győznie
  • Crs: proscriptio által szerzett vagyonát plebsvendégelésre használja. Spartacus leverése.
 • Spartacus
  • embertelen bánásmód ellen
  • tehetséges, karizmatikus vezető, thrák.
  • Róma épp több fronton harcolt
  • legyőzöttektől fegyvereket zsákmányolva egyre jobb felszereléssel harcolt
  • Észak felé akarta elhagyni Ita-t, majd Szicíliába hajózna
  • nagyrészt Crs verte le, de a sikeren osztoznia kellett Pomppal.
 • 70: ők ketten consulok. válságok:
  • eladósodás
  • belhábk
  • rendezetlen fdtulajdonok
  • fdosztások
  • Mithridates újabb hábot indít
  • kalózok
  • gabonaellátás nehézségei
  • Sulla rendszerével szembeni széleskörű elégedetlenség
  • à populares-program: néptribunusi és lovagi hat visszaállítása. kalózok elleni harc. keleti területek hódja (mithriadesi terek, armenia, szíria, jeruzs, seleukida, syria, kis-ázsia) à klienskirságok, hadizsákmány, új terek adója

3.2.4.5.Caesar


·         Marius, Cinna rokona. 15 éves korától tudatos karrierépítő
·         „A Catilina-összeesküvés, ill gyors és kíméletlen felszámolásának hátteréhez hozzátartozik a k-i hadjt lassan befejező és hazakészülő Pomptól való félelem is. Ita polghábba sodródása ugyanis lehetővé tette volna számára (újabb rendkívüli megbízatás esetén) hadserege és imperiuma megtartását.” à 62-ben hazatérő Pompt a senatus nem részesíti az őt megillető tiszteletben (diadalmenet megadásának halogatása, nem biztosítottak fdt a veteránoknak, etc)
o   Cic a mindenkori kisebbik rosszat támogatta, ami alkalmatlan taktika az érdemi fejlődéshez
o   à a kor tehetséges politikusai a senatuson kívül/azzal szemben politizáltak.
·         60, első trium. egymás törekvéseinek támogatása a senatus konzerv erőivel szemben.
o   Pomp felesége Caesar lánya
o   Caesar consul, Gallia és Illyria proconsulja (ehhez nagy sereg) 5 évig
o   Pomp k-i intézkedéseinek jóváhagyása, veteránjai letelepítése
·         56, lucában megújították
o   Pomp-Crass consul
o   Pomp Hispania proconsulja
o   Crassus Syria proconsulja
o   Caesar Gallia proconsulja

3.2.4.6. Caesar, a dictator

·         Gallia: mai Fro, Bel, Svájc, Holl. szomszédok: germán, ibér
o   56, Gallia meghódja
o   de a pacifikálás eltart
·         53, Britannia: lakott fd ny-i peremének elérése. Vercingetorix. ellenállás felszámolása
o   zsákmány, összeszokott sereg.
·         közben Rómában utcai harcok, szétesésközel.
o   Clodius néptrib: tvs gabonaosztás, városi plebs szakmai és valli szervezetei (collegiumok); a tvjavaslatok valli obstrukciójának ellehetetlenítése.
o   utcai harcok, gabonahiány, durvuló választási küzdelmek, vesztegetések
o   senatus és Pomp közeledése
o   Crassus a parthusok elleni hábban elesik.
o   à 52, Pomp egyedül consul, közben megtarthatja a provinciáit is.
·         Caesar Rómátóli távollétében, imperiumát és seregét megtartani vágyva pályázott consulságra. Senatus nem támogatta. à átlépte a Rubicót
o   polgháb újra fellángol
o   Pomp feladja Rómát, a Balkánra húzódik vissza
o   48nyár, Caesar legyőzte a túlerőben levő Pompt, aki Egyp-ba menekül, XIII. Ptolemaios főemberei meggyilkolják.
§  Caesar XIII.Pt-szal szemben nővérét, Cleopatrát támogatta
o   Kis-Ázsiában felszámolta a Pomp-hívek ellenállását
o   nagyszabású fdosztás
o   részleges adósságelengedés
o   közbiztonság-helyreáll
o   pénzforgalom-jav, hitelrenc konszolidálása
o   senatus 900 főre emelése
o   nagyszabású építk
o   megreformált római naptár
o   tartományokban coloniák létesítése (helyi vezető rétegeknek latin, sőt római polgjog)
o   ààà egységes bir elképzelése, amit a seregen kívül összetarta a gazd, társ, kult is.
o   élethosszig dictator, tribunus. magistratusok egy részét ő ajánlhatja a népgynek, provinciákat a legatusai irányták. pontifex maximus, mos maiorum-felügyelő.
o   saját képmásával vert érme
o   nem törődött barátai figyelmeztetésével, az intő égi jelekkel sem.
·         a közt bajai közt-i keretek közt már nem orvosolhatók.

3.2.4.7. Octavianus

·         források: Cicero, Appianos, Livius, Vergilius, Horat, Plut, Cassius Dio
·         a poli színtér tényezői ekkor:
o   plebs: Caesar végrendének nyilvra kerülése után C gyilkosai ellen fordt.
o   veteránok: Ita-szerte mozgósíthatók
o   legiók: szintén
o   Antonius és Lepidus C legerősebb emberei
VS
o   zsarnokölők: közt állformájáért, a senatus auctoritásáért
o   Cic: a senatusi irányzat egyik vezetője
o   Brutus és Cassius: k-i provinciákba menekültek, sereget szerveztek
o   Pomp, ifj
+
o   Octavianus: C végrendelete komoly poli tőkét jelent.
§  optimatákkal szemben C programjának folytatásáért, gyilkosok megbüntetéséért
§  Antoniust nem tudja rávenni, engedje át neki (mint jogos örökösnek) C pénzét, iratait
§  C veteránjaiból sereget szervezett
§  C emlékére rendezett ünnepen üstökös tűnt fel.
·         két nappal a merénylet után kompromisszumos megoldás by senatus: Caesar nem zsarnok, intézkedései hatályban maradnak DE a gyilkosokat sem büntetik.
·         „Oct-t az Ant-szal való szembenállás arra késztette, h közeledjék a senatushoz, de ez arra is lehetőséget teremtett, h seregéhez tvs megbizatást szerezzen.” 10éves korkedvezményt kap, hogy hivatalokra pályázhasson
o   Ant és Cic is alábecsülik fiatalsága miatt.
o   Oct Ant üldözése helyett Róma ellen vonul, consulságot kényszerít ki magának. Ezután összefogott Ant-szal Brutus és Cassius legyőzésére. 2. trium.
§  5 évre teljhatalom
§  proscriptio (pl Cicero halála), rokonokra is kiterjesztve. a jutalmazottak listája titkos.
·         42, Philippi, Cassius és Brutus öngyilkossága
·         Lepidust kiszorították a hatból (megkapta Africa provinciát)
·         Ant-é Oct nővére
·         37-ben megújított trium.
·         Sextus Pomp megszállta Szict à Róma ellátása bizonytalanná vált à pánik, poli feszültség, utcai zavargások, rszgk tömeges szökése
o   Oct eközben a Balkánon vezet hadjt. lemondana rendkívüli hatalmáról, ha nem fenyegetné az államot Ant. à Actium, Agrippa vezetésével nyer.
§  3 nagy triumphust tart
§  27 elején ünnepélyesen lemond, helyreállítja a köztt.

3.3. Császárkor

3.3.1. A principátus

3.3.1.1. Augustus. A principátus megteremtése

·         források: Livius, Suetonius, Cassius Dio, önéletrajza, Vergil, Ovid, Horat.
·         princeps senatus, imperium proconsulare, consul, néptrib. ius relationis, ius commendationis,
·         „Hatalmát, ahogy lerakta, rögtön vissza is kapta a néptől és a senatustól”
·         22 provinciából 12 övé (bir 2/3-a)
·         fentiek a társ számára elfogadhatók vtk.
·         hatalmának alapjai:
o   sereg
§  Róma környéki elitkatonák
o   vagyon
o   kiterjedt clientela
o   tehetség
o   jól megválasztott munkatársak
§  türelem a res publica hagyományaihoz, ariszt rituáléihoz
·         belpol
o   ~városi rendőrség
o   középületek karbantartása, újak építése
o   tűzoltóság
o   gabonaellátás
o   Pazar játékok
o   senatus tekintélyének visszaállítása
o   23, Murena-összeeskü
§  legfelsőbb körökben szerveződött (A.TerentiusVarro, Maecenas közeli rokona)
§  Aug lemondott consulságáról, átalakította káderpolját (homo novusok felé)
o   vidéki ariszt integrálódása
·         igazgatás
o   hagyos intézmények mellett kiépülő császi igazgatás
§  praefectus praetorio: testőrgárda parancsnoka, bíró
§  praefectus annona: gabonaellátás
§  praefectus urbi: princeps helyettese a városban
o   coloniaalapítás
o   adószedés ellenőrzése
o   senatus a hagyos sorsolás helyett elfogadta a helytartó ajánlását
o   adó:
§  új bevételekhez vectigalia (közvetett adók): forgalmi, örökösödési.
§  veteránok fdhöz juttatásához
·         külpol
o   hódk: Ibériai-fsz, Dunavonal, Gallia, Pannonia
o   visszaszerezte tárgyalásokkal a parthusoktól az elragadott hadijelvényeket
o   biztosította a klienskirságok hűségét
·         utódlás
o   Agrippa túl alacsony származású
o   Tiberius örökbefogadása
·         vall
o   pontifex maximus
o   tpl és valli kultuszok felújítása
o   divi filius
o   pietas (szülők&istenek iránti szeretetteli tisztelet, áthatja az ember cselekedeteit)
o   ludi saeculares: százados játékok. 17.
o   augustus-kultusz (csak Róma istennő kultuszával összekapcsolva)

3.3.1.2. A Iulius – Claudius-dinasztia

 • források: Suetonius, Tacitus, Cassius Dio, Seneca, etc
3.3.1.2.1. Tiberius (14-37)
 • Aug halálakor nála a sereg, közügyek, fele vagyon.
 • összes megbízatását élete végéig nyerte el
 • senatussal együttműkre törekedett, meghúzódott a háttérben. nem vette fel az imperator nevet. Mégsem nyerte el se a senatus, se a nép bizalmát.
  • „Aug sikerének egyik titka hatalmának ebben a személyességében rejlett, nem elfoglalt egy intézményt, hm ő maga lett azzá. és éppen emiatt rence fts elemai nem vtk örökhetők.”
  • mint hadvezér és diplomata átlátta, hogy nagy katonai vállalk az adott helyzetben lehetetlen. Aug rencét kellett fenntartani, csak kevesebb pénzből.
 • Kül
  • határok biztosítása, megszerzett terek szervezése
  • unokaöccsével+örökbefogadott fiával, Germanicussal consul. Germanicust kiküldte a k-i válság megoldására (Armenia, parthus, syria), de váratlanul meghalt à vér szerinti fiát, Drusust küldte (markomann, kvád szilárdításra). Szintén meghalt.
  • nem folytatta a romanizációt, kevesebb coloniát alapított, a polgjog-adományozás leállt. Törekedett az augustusi állapotok megőrzésére.
 • Bel
  • felségsértési perek (vagyonelkobzással, tehát a leggazdagabbak ellen)
  • Seianus (praefectus praetorio; Tib consultársa) is vádlott (pl megmérgezte Drusust)
3.3.1.2.2. Caligula (37-41)
 • Germanicus utolsó életben maradt fia. hatalmas összegeket osztogatott, adócsökkentett. pietast hangsúlyozta, Tib emlékét gondozta, beszüntette a felségsértési pereket, hazahívatta a száműzötteket.
 • első évben fordulat: felségsértési perek felújítása, istenszobrok feje helyére saját képmását, feleségül vette a húgát, megkövetelte saját kultuszát (zsidóktól is).
 • à kiürült államkincstár (hiány betöltésére még több felségsértési per és rendkívüli adó)
 • kül
  • germánok is Britannia elleni hadj
  • testőrgárdája tisztjei ölik.
3.3.1.2.3. Claudius (41-54)
 • Drusus fia. Germanicus örökbe fogadta. fogyatékosságai miatt csak augurnak szánták. A praetorianusok emelték trónra (ahogy Caligulát is).
 • pietas. legitimitásának alapja a származása – ezt hangsúlyozta. bőkezű. de korábban távol volt a közélettől, nem sajátíthatta el a szükséges ismereteket, kapcsolatokat.
 • kül
  • Britanniai hadj
  • új provinciák (Noricum, Thracia). Jeruzs és térsége Syria részévé, külön praefectusok irányítása alatt (pl Pontius Pilatus)
  • romanizáció erősödik. coloniák, veterántelepítések (pl Savariába). bőkezű polgjogadományozó.
 • bel
  • összeesküvések
  • felségsértési perek
  • bizalmi emberei nem senatorok, hm felszabt rszgk
  • császi ügyintézés szakosodása
   • a rationibus: pénzügy
   • ab epistulis: kinevezések, utasítások, jelentések
   • a libellis: írásos kérvények fogadása, válaszolása
   • a studiis: császi döntések jogi háttere
   • fiscus: kincstár
 • utódlás
  • második felesége Agrippina (akinek első házasságából született Nero). A, miután biztosította Nero pozícióit, megmérgezte férjét.
3.3.1.2.4. Nero (54-68)
 • nevelője Seneca
 • zökkenőmentes hatalomátvétel. senatus is elfogadja
 • első években kiegyensúlyt, nevelői tanácsára alapozó. Aztán Agrippinát is meggyilkoltatta.
 • bel
  • új tanácsadók, munkatársak feltétlen lojálisak
  • növekvő paranoia à felségsértési perek, államkassza súlyos hiánya. széles körű tisztogatások (Seneca)
  • közbiztonság, igszolg elérhetőbbé. a nép patrónusának szerepköre.
  • katasztrófa sújtotta terek támogatása
  • szűk sikátorok felszámolása, tűzfalak. építk csak kőből.
  • bűnbak: keresztények. tömeges kivégzések (à részvét a keresztények felé)
  • művészetek, kocsiverseny, kithara, birkózó
 • kül
  • parthusokkal megállap (formális római fennhat elismerése)
  • 60, Boudicca (adóterhek, kegyetlen rómaiak miatt)
  • Al-Duna, dákok
  • Iudea: monoteizmus VS hivatalos római vall, császkult, gr-zs konfliktban Róma gr oldalra állt, zsk megfosztása a polgjogtól, mészárlások, tpl-i kincsek lefoglalása à felkelés, háború.
  • Gallia helytartója által szervezett felkelés, 68. Római seregparancsnokok is Nero ellen fordultak, senatus és a praetorianusok magára hagyták à öngyilkos.

3.3.1.3. A Flavius-dinasztia (69-96)

3.3.1.3.1. Vespasianus (69-79). Titus (79-81)
 • praetorianusok 69 elején fellázadtak, megölték Galbát à Othó. öngyilkos à Vitelliust ismeri el a senatus. A sereg viszont Vespasianus mellé áll. (69: a négy csász éve)
 • Iulius-Claudius din kihalása à trónharcokban a döntő szó a seregé.
 • kül
  • germán, fall felkelés
  • dák, szarmata, geta betörések
  • zs háb befejezése: Jeruzs elfoglalása, kifosztása, tpl lerombolása, 1m zs megölése Flavius szerint.
  • Armenia provincia
  • Britanniai hadj: mai Wales, Skócia teréig jutottak.
 • Bel
  • legsürgetőbb a pénzügyi rendbetétel
   • adóemelés, újak kivetése
   • birtokok, ager publicus, gazdátlanul hagyott fdk egységesítése álli vagyonná
  • provinciabeli városi ariszt felemelkedése (Vespasianus is homo novus!)
  • polgjog-osztogatás, urbanizáció felgyorsulása
  • din-alapítási szándék: fiával, Titussal consul.
 • à Titus zökkenőmentesen vette át a hatalmat, de korai halála.
  • V poljának következetes folytatója
  • katasztrófák:
   • vezúv (id Plinius is itt hal)
   • campaniai éhínség
   • római tűzvész
   • pestisjárvány
  • Colosseum befejezése
3.3.1.3.2. Domitianus (81-96)
 • Vespasianus kisebbik fia
 • „A princepsektől elvárt poli magatartás fts eleme vt a senatussal való egyeztetés, de az, ami Aug idején még nélkülözhetetlen volt, a császság intézményesülésének előrehaladtával egyre inkább kiürülő poli rituálévá vált.”
  • senatorok helyettesíthetők lovagrenddel, homo novussal
  • senatus helyettesíthető a csász tanácsadóinak döntéshozásával
  • D magát dominus et deusnak szólította (úr+isten). szinte folyamatosan consul, örökös censor
 • bel
  • adószigorítás
  • „A népről igazi princeps módjára gondoskodott, anélkül, hogy ezzel kiürítette volna a kincstárat.” à sereg és nép szerette, senatus nem.
   • háttérbe szorított senatus összeesküvéseket sző à felségsértési perek
   • „Nem a közt-t akarják helyreállítani, csak a monarchia helyes formájának kialakításáért szállnak síkra” (ariszt érdemi részvétele állügyekben)
  • konzerv vallásosság a zsk, kerk, vesta-papnők ellen.
  • forum, palatinus
 • kül
  • Germaniai győzelmek
  • markomannok, kvádok, dákok elleni védelem
  • zsoldemelés
 • császné is részt vesz az összeesküben ellene.

3.3.3. Késői császárkor

3.3.3.1. A császi hat megszilárdítása (283-337)

 • források: Aurelius Victor, Lactantius, Eusebius, Zósimos, Eutropius, etc.
3.3.3.1.1. Diocletianus és a tetrarchia (284-305)
 • Maximianus először Caesar, majd Augustus (csász, társcsász), rábízva a bir ny-i fele. à 1-1 Augustus 1-1- Caesarral. C-ket örökbefogadják, hozzáadják a lányuk. C alárendeltje az A-nak, de a saját tereiken lényegében azonos hatáskörük (sereg, pénzügy, igszolg, közig)
  • D: Gro, Egyp, Ázsia. székhelye Nicomedia
  • caesarja, Galerius: Illyricum, Macedonia. székhelye Sirmium
  • Maximianus: Duna-mente, Ita, Africa. székhelye Mediolanum (Milano)
  • caesarja, Constantinus: Germania, Gallia, Britannia. székhelye Augusta Treverorum (ma Trier)

(Mommsen elnevezése a dominatus)

 • belkül reformjai
  • perzsák fölötti győzelem
  • provinciák szétdarabolása; igszolg, jogszolg egységesítése, hatékonyítása, adóbehajtás eredményesítése
  • nőtt a bürok, ami tovább növelte az adóterheket. (természetbeni járulékos adó a fd és munkaerő alapján kivetve, melyért a városok feleltek)
  • sereglétszám emelése
  • értékálló aranypénz birodalmi verdékben
  • ár- és bérmax
 • császi felség hangsúlyozása (öltözködés, ajtónállók, meghajlás – perzsa udvarra hajazva), szakrális szférávali összekapcsolása
 • Róma régi isteneihez való visszatérés
 • ker tplk rombolása, betiltása, letartóztatása
  • keleten jobban elterjedt à szigorúbban büntették
 • D lemondott 305-ben, ahogy Maximianus is. nélülük a tetrarchia működésképtelennek bizonyult.
3.3.3.1.2. Constantinus és kora (306-337)
 • új Caesarok kinevezésekor mellőzték a leszármi elvet – érintetteknek ez sérelmes, seregnek pedig elfogadhatatlan. „Az istenek támogatása, a kiválasztottság, a hat szakrális dimenziója nem annyira az intézményhez, mint inkább a személyhez kapcsolódik”
  • 306: alkalmi szövségek, poli gyilkosságok éve.
  • Constantinus Róma mellett a Milvius hídi csatában megveri Maxentiust à Liciniussal 313-ban szövséget köt Mediolanumban, felosztják egymás közt a birt (C-é a nyugati rész). Maximinus öngyilkos, a többiek tisztogatás áldozatai. à 324-re C a k-i tereket is megszerzi magának.
 • vall
  • milánói edictum: szabad vallgyak, elkobzott vagyonok visszaadása
   • személyes hit vagy poli számítás? (tkv: hit, és ebből következő poli megfontolás)
   • átmenet, egymás mellett élés a 4. sz. jellemzője.
  • 325, niceai zsin: Jézus is isteni teremtmény, tehát nem vele egylényegű (arianizmus)
   • csász mint pontifex maximus elnökölte
   • Atya és Fiú egylényegű (homousios)
   • dogma
   • katholikos (egyetemes) és orthodox (igazhitű)
  • C nem isten, csak az isten(ek) kiválasztottja
 • bel
  • 4 praefectura: Gallia, Italia, Illyricum, Oriens
   • polgi és kati igazg teljes szétválása
  • magister officiorum: hivatalok főnöke. külfölddel tárgyal, udvari kinevezések, fegyvergyárak felügyelője.
  • comes sacrarum largitionum: adó, kincstár, pénzverde, nemesfémbánya, külker, műhelyek, raktárak felügyelete
  • comes rei privatae: császi magánvagyon kezelője, bezárt pogány tplk vagyonának kisajátítója.
  • legiók átalakítása.
   • nő a seregben szolgáló barbárok száma
   • hadköt
   • páncélos lovasság
  • értékálló aranypénz
  • új adók (egyiket a senatori rangúak fizetik!)
  • Constantinopolis
   • közlek, gazd kptjává
   • keresztény városnak épült
   • itt temették

3.3.3.2. A császi hat eróziója

 • források: SztJeromos, II.Constantinus, Codex Theodosianus, Codex Iustinianus
3.3.3.2.1. A Constantinus-din (337-363)
 • 3fia Augustusként osztozott a birodalmon. Egyik fia unokaöccse, Iulianus sikeres a germánok ellen, katonák közt is népszerű à Augustussá kiáltják ki. 361-től egyeduralk.
  • arianizmus erősöd
  • Iulianus utóneve Apostata (hitehagyott), mert visszatért a régi vallhoz (szakáll, régi viselet, papi testületek és lerombolt tplk helyreállíttatása)
  • bürok, adók, császi fényűzés csökkentése,
  • pzsk elleni kudarc, elesett, kihalt a din.

337-340
II. Constantinus
337-350
Constans
337-361
II. Constantius
361-363
Iulianus Apostata
3.3.3.2.2. Valentinianus (364-375). Valens (364-378)
 • pannoniai születésű katonatiszt és öccse, Valens (mint Augustus). Vts-é nyugat, Vls-é kelet.
  • háborúk: barbár, frank, szász, aleman, germán, pikt, skót, berber, kvád, szarmata
   • Vts-t a kvádokkal tárgyalva megüti a guta
  • hábok anyagi ellátására nagy adóemelés, nagybirtokosoknak aranyban fizetendő különadó
  • egyik vallást sem kültetik hátrányosan
 • Vls ariánus à katholikos közösségek gyengítése, mágiát alkalmazók üldözése
 • nagy népvándorlási hullám (hun, alán, k+ny gót)
  • 378, hadrianopolisi csata, Vls serege is megsemmisül.
3.3.3.2.3. Gratianus (375-383)
 • Vts idősb fia. Vts halálakor nem elég idős, nem elég tehetséges katonailag, hogy nyomába lépjen à hamar meggyilkolják katonái
 • SztAmbrus befolyása alá à pogány, eretnek irányzatok ellen. lemond pfxmax-i hatalmáról

375-383
Gratianus
375-392
II. Valentinianus (G öccse)
3.3.3.2.4. Theodosius (379-395)
 • Apja Vts legeredményesebb parancsnoka, akit felségsértésért mégis kivégeztek. Gratianus rábízta Vls egykori tereit. Th megerősíti a sereget, megegyezik a gótokkal (foederati státusban letelepedhetnek, teljes autonómia, adómentesség; cserébe határvédelem)
 • 380: katholikos állvall
  • SztAmbrus befolyása
  • fel sem vette a pfxmax címet (nem tart igényt a ker egyház fölötti vezető-ellenőrző szerepre) à császi és egyhi hat szétválik.
  • 390, excommunicatio, Th-nak nyilvános bűnbánatot kellett tartania.
 • 394, gót, hun sereg legyőzése.
 • két, Augustussá kinevezett fia örököl (Arcadius-k, Honorius-ny)
3.3.3.2.5. Változások a késő császkorban
 • dominatus alatt: ha vkinek az állban elfoglalt helyét meghatároznánk, nem a rend, hm a hivatali-kati apparátban betöltött szerep és a vagyon döntő.
 • lovagrend eltűnt
 • Constantinopolisban egy új, rómaival egyenértékű senatus
 • alsóbb rétegekben gyors elszegény à egységesedés, egyre szorosb függés a nagybirtoktól.
  • súlyosbodó álli terhek, csökkenő piacra termelés, csökkent városi szerep, háttérbe szorult ip.
  • nőtt az adó, de nem nőtt a termelés. à további hanyatlásra kell számítani
  • ezüstpénz romlása, munkaerőhiány
  • egyre nagyobb külségek k és ny közt.

3.3.3.3. Az utolsó felvonás (395-476)

 • források: zósimos, Zónaras, Augustinus, Iordanes, Tours-i Gergely, etc
3.3.3.3.1. A birodalom nyugati fele. Stilicho
 • a két birfelet összekapcsolta: vall, fizetőeszköz, jogrend, etc.
 • Honorius (ny): 395-423. Arcadius (k): 395-408.
  • helyettük hosszabb-rövidebb ideig haton levő személyek kormányoztak. ny-on Stilicho. csász díszletté vált.
  • „Mivel a barbárok támadásaival szemben nem tudtak közösen fellépni, saját védelmüket inkább a másik fél kárára próbálták megszervezni, a népvándorlás hullámait pénzzel és dipli eszközökkel a bir másik felére hárítva. Ebben – többek közt frzi helyzete és gazdi viszonyai miatt – végül is a constantinopolisi udvar bizonyult sikeresebbnek.”
 • nygót Alarich király a Balkánt pusztítja. Cnáp-t a hunok kötötték le.
 • Kgót Radagasius a rajnai határnál. vandál, alán, burgund letelepedés Galliában, Hispániában. (foederati státuszban jobb híján) Britannia és Pannonia feladása.
 • Alarich 410-ben elfoglalja Rómát.
3.3.3.3.2. A vandálok és a hunok
 • III. Valentinianus (425-455) ötévesen csász.
 • Africa nagy része elveszett (vandálok), 442.
  • Geiserich elfoglalta Hippót (itt halt Ágoston), Karthágót, a flottát à független vandál kirság.
  • Szic fosztogatása, majd 455-ben Rómáé is.
 • hunok sarcolják a keleti részeket
  • Attila és bátyja, Bleda
  • catalaunumi csata, 451
  • hunoké Aquileia, Mediolanum, Verona. De Róma elől váratlanul hazatér.
 • 430s, legftsbb poli irányító Aetius, aki erősítené a kpti hatalmat, kiegyensúlyozná kapcsát a foederati államokkal.
  • a hun veszély elmúltával állítólag III. V. maga szúrta le, félve megerősödésétől. à őt Aetius társai ölték meg.
3.3.3.3.3. A bir keleti fele
 • II. Theodosius (408-450)
  • csász visszavonultsága miatt az eunuchoknál a hat
  • erődrenc
  • Codex Theodosianus, Codex Iustinianus
 • nehéz kapcstartás a ny-i féllel, hunok szfdön, vandálok tengeren zavarnak.
3.3.3.3.4. A Nyugatrómai Császság megszűnése
 • foederati államok függetlenedése, biri terek elvesztése
 • 474, Orestes katonai főpar saját fiát, Romulust tette csásszá.
 • Ita-i germánok vezére, Odoaker megölette Orestest, Augustulust megfosztotta császi jelvényeitől, elküldte azokat a krómai császnak, Zénónnak. Ita-ban is barbár kirság alakult.
 • A pusztulás okai:
  • munkaerő és sereg utánpótlási hiánya
  • sereg germánokkal való feltöltése
  • colonusok röghöz kötése
  • állam elidegenedése a társtól (bürok öncélúvá és improduktívvá vált)
  • barbárok áradata
  • stb.