2010. március 14., vasárnap

Ring: Lengyelországot az anarchia tartja fenn?

1. Az első reformkísérlet és az első felosztás

1.1. aktív oroszbarát párt II.K. segítségével 1763-ban a kirválasztást előkészítő ogy-n konföd-t alakít

1.2. álli admin, Len és Lt közig rencének közelítése, nemzeti közokt, egyéb reformok szükségesek. A siker érdekében a konföd bizonytalan ideig együtt marad.

1.3. 1764, Szaniszló Ágost megválasztása (II. K. kívánságára a támogatásért cserébe)

1.1.1. „nem szarmata”, nem hagyományokhoz mereven ragaszkodó, de művelt, tájékozott (külpolilag is)

1.4. Tvhozás reformja: szejmben többségi szavazás, tagság fdbirtokhoz kötött, nemesi egyenlőség formális eltörlése, ogy házirend szerint folyjon (a fontos ügyekben érvényben maradt a liberum veto)

1.5. városigazg újjászervezése, fúri pallosjog eltörlése

1.6. „a kormzati reform tükrözte, h gyarapodott a változások elkerülhetetlenségét felismerő személyek száma.”

1.7. „más vallású nemeseket meg kell fosztani privilégiumaiktól” à protk, ortodoxk Poroszohoz, Oroszohoz, Dániához folyamodtak közbenjárásért à orosz sereg bevonul, prot és prav konföd alakul. SzÁ-t trónonfosztják à bari konföd a katolicizmus, nemesi előjogok, nemesi függetlenség védelmére, 1768. Parfelk a nemesek ellen.

1.1.1. parfelk brutális leverése

2.1.1. „II.K. felismerve, h a tr háb miatt nem rendelkez elegendő kati erővel a konföd leverésére, időközben elfogadta a berlini udvar 1768-ban tett ajánlatát Leno felosztására.”

1.7.2.1.MT-é: szepesi városok, Galícia, krakkói vajdaság déli része, Vörös-Oroszo

1.7.2.2.II. Frigyesé: Kelet-Pomeránia, Notec torkolata.

1.7.2.3.II.K.-é: Drinától-Dnyepertől keletre, Belorusszia egy része

3.1.1. len gazdaságnak nagy érvágás a krakkó-környéki sóbányák, felső-Visztula elvesztése.

2. A kiri-nagyköveti kormzás kora

2.1. ny-i államok nem támogatták a gyakorlatban Leno-t. Megrendülés.

1.2.1. à A jövőben csak rendi alk, orosz szöv megszilárdítása jelenthet garanciát a Közt szuverenitására

2.2.1. à reformok szükségesek, h rendet-biztonságot szavatolhassanak a lenknek

2.2. 1773, szajm összehívása. Konföddé alakul, hogy ne legyen liberum veto

1.2.1. szabad vallgyak, nemkatk alsóházba követeket küldhetnek. Udvari Bíróság fele kat, fele nem kat.

2.2.1. jezs rend felosztása, egyhi vagyon csökkentésének terve

3.2.1. nem alakulhat ki örökletes din, nem választható kirrá külfi/előző kir fia

4.2.1. Állandó Tanács létrehozása SzÁ nyomására. Kpti, mindenfélére kiterj, választott tagok.

2.3. bari konföd rádöbbent, h „hatékony külpol, erős hadsereg és jól működő államapparátus nélkül halálra van ítélve” Leno. Vsz volt, hogy újabb annexió lesz. à felvil absz kell: kiri hat megszilárd, etc. SzÁ ismét hatalmon.

3. Józef Wybicki, az 1770-es évek reformnemzedékének kiemelkedő személyisége

3.1. „Levonta a megfelelő következtetéseket a bari konföd bukásából, és a kiri hat megszilárdításának hívévé vált.” Államelméleti kv.

1.3.1. „A nemzet léte a tvk jóságától és még szorosabban azok végrehajtásától függ.”

2.3.1. hagyos nemesi jogok nem elegek a függetlenség megvédésére. Új alk kell, ogy-létszámcsökk és cenzúra. Kijelölt dinasztián belülről kéne kirt választani. Ezekkel lehetne Leno védelmi képességeit fokozni.

3.3.1. joggyak és közigi renc egységesítése, új szabályok a polgi és kati igszolgban.

4.3.1. robotterhektől szabadult jágyok jobban dolgoznak

5.3.1. közszükségleti cikkeket előállító manufaktok létesítését sürgette, védővámot

6.3.1. népnöv-t segítő intézkedések

7.3.1. dologházak, intézményes eüi képzés

8.3.1. pártatlan bíróságok, ügyvédek

3.2. 1776os új tvkv „fenntartotta a feud kivságok nagy részét”. De a kis változások is nagy nemesi ellenálláshoz vezettek. à 1789, új tvkv eltörlése.

4. Az 1780-as évek reformereinek kísérletei egy társi kompromisszum létrehozására

4.1. 1788, or-tr háb. II. K félve egy esetleges por-len hátbatámtól, kevésbé avatkozott bele a len ogy működésének menetébe, mint szokott

1.4.1. nemesi privilégiumok kiterjesztése a gazdag polgkra, bocskoros nemesség megfosztása egy-két kivságtól, pari szabság.

2.4.1. nemzetállam megteremtésének vágya. (lengyel=lengyelül beszélő). Centralizáció.

3.4.1. 2 reformer: Kołłątaj, radikálisb Staszic. Mind2 ang mintára szervezné át Leno-t

5. A 4éves szejm és a por-len szöv

5.1. 1790es ogyn sok refpárti. De külpoli ellentétek: len-por kölcs segnyújtási egyezmény (esetleges orosz támadás ellen). II.K. békét köt a trkkel, leno-i inváziót tervez, + szövetséget Auttal és Poroszoval

5.2. új len alk tvbe iktatása, 1791

1.5.1. jágy-fúr kapcsába beavatkozhat a korm. Örökös jágyság+rögköt eltörlése

2.5.1. trón örökletes (Szász-din).

3.5.1. len-lit unió eltörlése

4.5.1. liberum veto eltörlése

5.5.1. miniszteri felelősség bevezetése (minisztereket az uralk nevezi ki)

6.5.1. közigi egységesítés

7.5.1. állandó hadsereg

8.5.1. álli bevételek növelésére (elvileg működő) nemesi adó

6. A targowicei konföd megalaka és a 2. felosztás

6.1. 1792, az alk érvénytelenítésére alakt a targowicei. Nemesi felkelés az állhat ellen

1.6.1. ~ezzel egy időben orosz sereg tört be Leno-ba

2.6.1. SzÁ letette a hűségesküt II.K-nak, aláírta a konföd nyilatkozatát, feloszlatta a hadsereget

6.2. 1793, Sztpvár, Leno 2. felosztásának aláírása

1.6.1. Poroszo-é: Gdańsk, Nyugat-Mazóvia, Nagy-Leno

2.6.1. Oroszo-é: Belorusszia, Ukrajna, Podólia

3.6.1. „A felosztásból ezúttal kihagyták Ausztriát, azt ígérve neki, h a Fro elleni háb költségeiért Elzász-Loth annektálásával kárpóthatja magát.”

6.3. Kardinális Jogok elfogadása by szejm: jágy-fúr viszony megin nem álli ügy, cenzúra, polgságnak nincs ogy-i képviselete.

6.4. „A második felosztás lényegében megpecsételte a Közt sorság.” (önálló gazd és pol lehetetlen)

1.6.1. 1793, pénzügyi összeomlás. Korábban felvett kölcsönök visszafizére képtelen volt a megmaradt Leno

2.6.1. Aut és Fro hábja elhúzódott, osztrákok képtelenek voltak elfoglalni E-Loth-t à részesedést követeltek à végső felosztás.

7. A fr forr külpoli elképzelései

7.1. „A nagyhatk hegemóniatörekvéseiből eredő veszélyt az eui kisállk szövetségére támaszkodva akarták elhárítani.” Természetes határok elve, etc

1.7.1. Poroszo semlegességre bírása engedményekkel

2.7.1. tr, svéd szöv, Mo-Cseho-Aut hergelése a HabBir ellen, mind elméleti síkon maradt.

7.2. 1790s elején Szászországba menekültek a refpárti len vezetők. Szoros kapcs fr diplomatákkal

1.7.1. nincs fr-len szöv, mert az csökkentené az esetleges fr-porosz vagy fr-osztrák különbéke esélyeit à lenk kedvezőbb külpoli helyzetre vártak, közben felajánlották a koronát a Habknak. + a Leno-ban maradtak titkos szervezkedésbe kezdtek à Kościuszko teljhatalmú kati diktátorrá választása, 1793

7.2.1.1.a lakosság nem volt felkészülve, kevés volt a muníció, etc

7.2.1.2.eredménytelen szövkeresés a frkkal, a Portával

7.2.1.3.1794márcban kitört a felkelés, emigránsokat kész helyzet elé állítva à hazatértek

7.2.1.4.ismételt koronafelajánlást Sándor Lipót elutasította

8. A Kościuszko-felkelés és Leno végső felosztása

8.1. Tadeusz

1.8.1. amerikai függhábi önkéntes à sok tapasztalat kamatoztatása (toborzási módszerek, közkatonákkal jó viszony, etc)

2.8.1. diktátorként nagyobb jogköre lett, mint a kirnak

8.2. A felk

1.8.1. Varsóból kiűzött oroszok, utána akadozó ellátás+radikalizálódók=zavargások à SzÁ kezdeti szimpátiája elvész.

2.8.1. porosz-orosz-osztrák seregek benyomulása Leno-ba, június.

3.8.1. jágyoknak jogok. Nemesek+kat egyh elégedetlen e jogokkal. Radikálisok szélesíteni akarták a felk társi bázisát

4.8.1. okt10, az orosz hadsereg 2 szárnyának egyesülését megakadályozandó Kościuszko ütközetre szánta el magát à vereség, ő megsebesül és fogságba es. à pánik.

5.8.1. Nov, Varsó eleste

8.3. 1794, SzÁ lemondatása, végső felosztás (Oroszo-é a terek ~60%-a, Poroszo-é 22%, Aut-é 18%)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében