2009. október 31., szombat

Ezer év Szent Adalbert oltalma alatt

1. SOMORJAI ÁDÁM: KELET-KÖZÉP-EURÓPA SZENTJE: ADALBERT
2. Némo, Aut, Litv, Cseho, Leno, Mo, Szlo közös sztje. Annyira, hogy a 4 Béla nevű magy kir az ő tiszteletére lett, ami.
3. 982/3: Prága 2. püpe. Premysl-k kiirtják a családját távollétében. Aszketikus életmód, népnek nem szimpi, le kell mondania à missziós püp; 1. útján Gdansk mellett az óporoszok megölik.
3.1. Len fej, Nagy Boleszláv holttestével azonos súlyú aranyért váltja ki. Életrajza is hamar elkészül, halála után 2,5 évvel sztté. 999. nov.6. Sírja Gnieznóban, amit III. Ottó érsekségre emel.
3.2. „archetípussá válik”: Leno egyik fő védősztje, állam+egyh szembeállításának szimbóluma.
4. kutatási nehézségek: csekély forrásanyag; minden nemzet törtírása csak a saját történéseiben érdekelt à eltérő Ada-kép.
5. állítólag alapított egy Mestris nevű apságot à néhányan ezt Pécsváraddal azonosítják, de pedig 1038 előtt nem volt ott apság. Keverhető a leno-beli międzyrzeczi kolostorral, amit a kamalduliak is magukénak tartanak.
GERICS JÓZSEF: QUAESTIONES ADALBERTINAE
6. Nagyobbik István-legenda: István keresztelője Ada, cseh püp. Ill Géza halálának évében indult Ada porosz fdre. ßß kronológiailag zárja ki II. Henrik és Gizella szerepét a katolizációban. Ada István susceptora volt = egész életre szóló, eltörölhetetlen hatású embere.
ÉRSZEGI GÉZA: „ADA PÜP KENTE MEG A KERESZTSÉG OLAJÁVAL”
7. Nagylegenda és a Hartvik-legenda szerint kente meg a keresztség olajával Istvánt Ada cseh püp, és adta neki az István nevet. Alátámasztás: 995 táján a Prágából Rómába tartó Ada Mo-n tartózkodott.
7.1. keresztelést a diakónustól kezdve bárki végezhette, az utána való kézrátételt viszont csak püp. A kézrátéthez tartozik a bérmálás. StimmelNE, ha. Nincs adat Ada akkori itt-tartózkodására.
8. Előzmények:
8.1. 943, Bulcsú és Tormás vezérek Bizban
8.2. 948, Gyula fej Bizban (keresztapja maga VII. Konsztantinosz csász) à Hierotheosz térítő püp jön Mo-ra.
8.3. 963: XII. János térítőpüpt szentel a magyaroknak, Zakeust. Nincs nyoma, hogy megérkezett volna, viszont 964-ben a vatikáni zsinon tartózkodott. Amikor 964ben Ottó letette Jánost, Z is vele bukott.
8.4. 972, Wolfgang nevű bencés szerzet magyar küldetése. Piligrim püp lebeszélte, cserébe regensburgi püppé tette.
8.5. 973, Brunó verdeni püp Ottó követeként rá kellett vennie „a magyarok királyát” az Ottóval való kapcsfelvételre. à 973, Quedlingurg, Géza+12 magyar előkelő.
8.6. Piligrim terve volt a „maga egyhmegyéje számára learatni a magyarok megtérítésének babérját”. Ellenfele ebben a salzburgi egyhm érseke, Frigyes.
8.6.1. „mindketten a korábbi római időkből veszik érveiket, hogy a magyarok megtérítésére jogot szerezhessenek. Harcukat hamis oklevelek sora jelzi.” Pl VI. Benedek pápa megerősíti Fr jogát az egykori Pannónia felett VS Piligrim jelentése VI. Benedeknek, miként térítette meg a magyarokat.
8.6.2. Piligrim érvelése: Passaui püpség a római lauriacumi püpi szh örököse. Lauriacum a mai Enns helyén volt, 5.sz-ban püpi szh. Itt lehetett a magyar tzsk és a bajorok közti gyepű à Ennsen túl à ober Enns à óperencia.
8.7. Géza megker
8.7.1. len hagyomány: felesége I. Mieszko nővére, Adelhaid, aki már ker
8.7.2. Gyula lánya, Sarolt, biz iker. Pogság-kerség keveredése.
9. Adalbertről
9.1. 955k született, Csehoban. 983-tól prágai püp. 989-től római szerzet. Missziós út: fro, leno, poroszok. Többször járhatott Mo-n, legvszbb, h 995ben tette. Ekkor vsz István már ker, úgyh csak bérmálhatta. Gerics szt inkább 996.
9.1.1. ph-i monostor
9.1.2. Géza békekötése a Birodalommal; Gizellával eljegyzés à keresztelés MEGERŐSÍTÉSE lehetett, a korban amúgy is gyakori.
SZÁNTÓ KONRÁD: SZTADA KÖZREMŰKÖDÉSE SZTI ÉS BOLDOGGIZ HÁZASSÁGÁNAK LÉTREJÖTTÉBEN
10. „Querfurti Pbunó SztAda prágai püp élete c 1004 k írt műve az egyetlen egykorú forrás a szt püp magyar kapcsaira vonatkozóan.” Scheyern apságban eskette eszerint őket.
10.1. Az vsz, h közreműk, de mennyiben?
10.1.1. források arról, h Ada már 983ban is kapcsban lehetett Mo-val à SztI 16-7 évesen ismerhette meg. Nagy hatást gyakt rá a püp. Vsz ő bérmálta.
10.1.2. Ada inkább a bajor hcgi udvarban tett sokat a házasságért (pl Gizella meggyőzése), + az eljegyzés történhetett a scheyerni gri kápolnában, Ada vezetése alatt. DE a házasságkötés inkább 996-7ben, Regensburgban történhetett.
BEKE MARGIT: SZTADA TISZTELETE AZ EGOMI SZÉKESKÁPTALANBAN
11. 13.szban Ada ereklyéi ünnepén (aznap, amikor Prágába vitték az ereklyéket – translatio) lakoma. Névnapján is külön ünnepség. (+a kanonokok ezen a napon legalább kötelesek megjelenni szh-ükön. Vesperás közösen. Rendelkezést megtartandó, a jelenlevők 100 ezüst márkát kaptak. Ekkor választották meg a káptalani tisztségvisket.)
ADRIÁNYI GÁBOR: SZTADA RÓMAI KAPCSAI
12. „Ada, mint a Premyslidákkal rivalizáló Slavnik család sarja nem véletlenül nevelkedett Magdeburgban.” Szász uralkházra támaszk (míg a Premyslidek a bajorokra). Átmeneti, kompromisszumos megoldás volt Ada püpsége.
13. Első római látogatás: 988. (Ita-ban, Veronában járt már 983ban is). Ered a Sztfdre akart zaránd, de útba ejtette Rómát.
13.1. XV. János (985 – 996) tanácsára szerzeti élet.
13.2. Theophanu (II.O. özvegye) pénzadománnyal látta el a jeruzsi zarándoklatra készülése hallatán, és megkérte, imádkozzon II. Ottó lelki üdvéért. Ok még: az Ada – Ottó-ház kötelékeinek erősítése. à Ada szétosztotta az adományt, MonteCassino felé indult à bazilita kolostori kitérő à 989től bencés szerzet Rómában.
14. 993ban megint Prágába megy, apságot épít à 995ben visszatér római kolostorába.
14.1. 996-999: V. Gergely à felszólítja Adát, térjen vissza Prágába, +pogányok közt végezzen térítőmunkát à Fro, Mainz, Prága. Fél év múlva meghalt.
FRANZ MACHILEK: PRÁGAI SZTADA – AZ IMPERIUM ROMANORUM SZTJE
15. kolostori évei alatt gyakran találkozott III. Ottóval. Beszélgetések.
16. nem a Bir képviselőjeként ment porosztéríteni, hanem a Slavnikidák érdeke védőjeként. à III. Ottó lelkiismeretfurdalása, zarándokút Gnieznoba + életrajza összeállíttatása (Johannes Canaparius apát), szekvenciák összeállíttatása szintén Canapariussal.
16.1. Adát eleve sztként tisztelték, már rögtön halála után
16.2. 999 karácsonya körül indult III.O gnieznoi zarándra, érsekség létreh (első vezetője-érseke Ada féltestvére, Radim-Gaudentius).
16.2.1. Ottó kéri Ada csontjait, h Rómába vitesse. Cserébe felajánlotta a Mauritius-lándzsát (egyh feletti jogok, térítési feladatkör). Egyelőre egy karereklyét kapott, amit Aachenbe vitt à aacheni apságot Adának sztelte, később a Lüttichi Szt János evangélista apságban is tisztelete, + Isola Tiberian levő tpl (itt található Ada legrégebbi ábrázolása, egy dombormű egy 11.sz-i márvány kút peremén), + Pereum, Affile, Oberzell, Correns, …
17. II. Henrik alatt nem folytatódott a biri sztként való tisztelete. Tiszteletben álló, cseh eredetű szent csak. à cseho patrónusává válás folyamatának kezdete.
RICHARD PRAŽÁK: SZTADA A KKORI CSEH IRODBAN
18. „csehek, lengyelek, magyarok számára a kerség jelképévé és a ker Euhoz való kapcsolódásuk szimbólumává”
19. jelentősége még: Gerbert d’Aurillac a tanítványa volt, ill Anastasius ph-i apát is Ada munkatársa volt.
20. in Cseho: püpként harcolt a papi házasság, a pogány maradványok, az egyh álltól való függése ellen. ß csehoban (ellentétben Lenoval és Moval) életében nem járt sikerrel. +SztVencel-gyilkosság, 935, az egész 10.szra nagy hatással ott.
20.1. 12.szra regionális környbe helyezés: lengyelek első orszs védősztje (később „csatlakozik hozzá” Szt Szaniszló). Csehek ELSŐK KÖZTI védősztje (SztVencellel együtt)
21. Mártírhalál-adatpontosítás: poroszo-i Samland-fsz-en.
21.1. életrajza leoninusi hexameterekben íródott by ismeretlen cseh pap, 11.szvég
21.2. cseh krón: Bretislav cseh hcg dicsőítése, amiért 1039ben SztAda ereklyéit Gnieznoból Prágába vitte à Premysl-din által pártfogolt, újjáélesztett csehoi Ada-kult.
21.2.1. pl 12.sz.: Sobešlav cseh fej legyőzte Lothár német kirt, csate előtti imája: „Bízom az Isten és a szt vértanúk, Vencel és Ada segítségében, h országunk nem kerül idegen járma alá.” Dettó védő pl 1260-ban, amikor II. Premysl Ottokár legyőzte IV.Bélát.
21.2.2. 14.szban is készültek legendái.
WEHLI TÜNDE: SZTADA ÁBRÁZOLÁSA A KKORI MOI MŰVÉSZETBEN
22. „Ada moi tevékenységéről kevés adat tájékoztat. Querfurti Brunó nagyobb, 1004-ben készült életrajzából kiolvashatóan 983 és 989 közt, majd 994-5 közt végezhetett mo-n missziós munkát. SztI nagy legendája szt a térítő, egyhalapító munkán túl ő keresztelte meg Vajkot és vállalta vallási-lelki gondozását. A Hartvik-féle legenda Géza fej megtérítőjének is őt tartja. Mivel Géza fej 972ben elgagyja pogány hitét és megkeresztelkedik, valószínű, hogy Istbán megkereszelése is ez időben történhetett. Adalberbnek a legendák állításával szemben a keresztelés helyett a bérmálás feladata jutott 989ben vagy 995ben. Adalbert a balti tzsk körében végez térítő munkát, ahzol 997 ápr 23án a pogányok Gdansk mellett evezővel ütlegelik, majd nyársakkal átszúrják testét. Boleszláv Chrobry len fej megszerzi holttestét a pogányoktól, és Gnieznóban temetteti el. Nyughelye hamarosan zarándokhellyé váli. II. Ottó csász tisztelete jeléül érseki rangra emelteti a gnieznoi, SztAdának sztlt székesegyht. A dóm 12.2ben készült bronzkapuja 18 jelenetben dolgozza fel életét. A csehek 1030ban megszerzik Ada testét, s a prágai SztVitus tplba helyezik, ettől kezdve az orsz védósztjeinek egyikét tisztelik benne. Mon sztI tisztelete jeléül az egomi főegyhm patrónusábá avatja őt (1010).” Kalendáriumokba is bekerül az ünnepe.
22.1. „Úgy tűnik, h a szt moi tisztelete az egyhi körökiön belül marad, Ennek egyik oka, nem mon szenbedte el a bértanúságot, s a teste sem it nyugodott. _A másik ok pedig az lehet, hEgomban a Mária – paztocínium kisség háttérbe szorítja az Adalberér.”
22.2. késő-kkorban újra fellendült a moi tisztelete.
KAZIMIERZ SMIGIEL: A GNIEZNOI SZÉKESEGYHÁZ BRONZKAPUJA
23. 12.sz
24. a többi kkori kétszárnyú tpli bronzkapun bibi ábrázolások vannak (főleg kr élete)

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

olvassa el az egesz blog, nagyon jo

Hiba történt a modul működésében