2009. október 15., csütörtök

Devotio moderna: „új jámborság”. 14-5.sz, Kempis Tamás. Befeléford (ima-tan-olv-elmélk)

Imitatio Christi: Kt kve

Konciliarizmus: zsin>pápa. Zsin hat-a közvetlen istentől. A bourges-i PrSt veti végét.

Gallikanizmus: bourges-i PrSt-ban: fr áll egyhzal szembeni jogai.

Huszitizmus: minden uralom istentől. Nelegyen kizárás (kiköz). Kelyhesek-taboriták

Lollardok: Wyclif tanítványai-követői. 14.sz, Anglia.

Konstanzi zsin: 1414-17. Laikus hívta. Nemzetenként ülés. V. Márton megválasztása.

Baseli zsin: 1431-49. ellenpápa, anarch

Tridenti zsin: 1545-63. konfesszionalizáció. Ellenőrzés, tanítás. Jézus átlényeg, HRSZ, 7szség, Vulgata, latin mise

Búcsúcédula: purgi órákat rövidít, előleg-utólag. Adományból. Mindenkinekmondvalamit.

Eucharisztia:=úrvacs=oltárisztség. Kat: pappal; átlényeg. Lut: hittel anyagi lesz. Kál: szimb.

Konfraternitás: ált laikus hívekből álló vallásos társulat. Jótékony.

Evangélikus: lutheri. Hitáltaligaz. Úrvacs: lelki tart hittel anyagi lesz. 2 szín, nemcölib.

Református: kálvini. Predeszt. Úrvacs szimb, csak lelki tart. 2szín, nemcölib.

Anglikán: kiri egyhfőség. Közös imádságoskv. Kat maradványok

Puritán: anglikán egyh csak ref alapú legyen (presbiteri rencer, külsőségek), szigorú kálvini fegyelem

Közömbös dolgok: adiaphora. Lut: ami nem tilos, szabad (ang). Kál: ami nem szabad, tilos (pur).

Marburgi kollokvium: 1529. Zw: úrvacs emlékeztető jelkép. Lut: Jézus teste valóban jelen van.

Regensburgi (ratisborni) kollokvium: 1541. Contarini – Melanchton, Bucer. Mérsékelt hittudósok. Hitbőligaz majdnem, de úrvacstan.

Megigazulás-tan: bűnöktől való megszab. Lut: csakhitáltal. Kat: HRSZ (trident óta). Kál: isteni kegyelem

Institutio religionis christianae: 1536. Kálvin műve. Ker vallás rencere. Elméleti összefoglaló. Sok átdolg.

Predesztináció: eleveel, Kál. Jézus csak a kiválasztottakért halt.

Presbiter: lelkész mellé választott, világi döntéshozókból álló testület (presbitérium) tagja.

Konzisztórium:=egyhtanács=presbitérium. Prot. Ref: alacsonyabb rendű, de jogában áll kiköz. Kál: fej is benne.

Közös Imakv: felszínes minimum része, amelyet a nem anglikánoknak is kell. 16.sz. egyre refbb

Egyhfőségi Tv: 1534. VIII.H. az anglikán egyh feje

Eskütv: eskü az ang kirra, mint az anglikán egyh fejére

Ágostai hitvallás: lutheri tételek összefogl. Prot alapokmány. 1530-ban fogadták.

Schmalkaldeni szöv: 1531. hangsúlyosan (vallási) önvédelmi szöv. Csak külsőségeket tud elfogadtatni, mert nem egységes

Augsburgi interim: 1548. 2szín+papház kivételével kat elvek elfogadtatása (ideiglenes rendezése). Protk összekovács.

Augsburgi vallásbéke: 1555. német széttagoltság ellen. Szabad kat+eva vallgyak, költözés. Kat joghat luth terre nem terjed.

SztBertalan-éj: 1572. hugenottamészárlás. Állítólagos összeeskü megelőzésére, ered csak a vezetőket. Végül többezer főt.

Amboise-i ediktum: 1563. amnesztia minden hugenottának, lelkiismi szab. Kat főnemesség ellenérez.

Saint-germain-i ediktum: 1570. városokon kívül szabad gyülekezés a refknak, nem üldözhetők. Menedék (erőd) tartható fenn.

Beaulieu-i ediktum: 1570. lelkiismi szab, kamara, bíráskodás, hivatviselés.

Nantes-i ediktum: 1598. Kat állvall (bíráskodás, tized). Állpolgi jogok a refknak. Lelkiismi szab. Garanciák. Kamara, erőd. Titkos cikkelyek. Kir személye garantál.

Nantes-i ediktum visszavonása: 1685, XIV. Lajos. Fontainebleu-i ediktum. Valli és polgi jogoktól fosztás. Jus emigrandi.

Jus emigrandi: kivándorlási jog.

Egyhi fenntartás: kat egyhi személy nem viheti magával az egyhi birtokokat, ha prot lesz.

Genti pacifikáció: 1576. Némalfi tartok szöve, spa-k kiűzése, rendi gy. Önálló tartnál fontosabb a vall.

Restitúciós ediktum: 1629. II. Ferdi. Protok szolgáltassák vissza az egyhi javakat. Kálvinisták nem tűrése. Cseho katra kényszerítése.

Bolognai konkordátum: 1515. fr egyh újra Róma befolyása alá. Püpök-apátok kinevezése kiri feladat.

Négy cikkely: 1682

Papi szeminárium: alsópapság oktatása, tridenti zsin.

Katekizmus: kérdés-felelet formájú hitelv-összegzés.

Misszálé: tridenti zsin után újraírt misekv

Breviárium: papi zsolozsmáskv

Inkvizíció: eretnekség elleni egyhi tvszék. Főleg domonkosok. Spa is.

Index librorum prohibitorum: pápai tiltottkv-lista. III. Páltól

Pasztoráció: lelkipásztori tevékenység.

Kapucinus: 1525. ferenci szigorú szabályokhoz visszatérés. Bassi.

Oratoriánus: 1564: közös ima, beszélg. Nézi Szt Fülöp. Jótékonyság. Oktatás.

Theatinus: 16. eleje. Caraffa. Jótékonyság, oktatás, szigorú szegénység.

Orsolyita: Szt Angéla. 1535. tanítás (lányoké)

Jezsuita: 1540. LSztI. Hit terjesztése (és védelme). Pápának alárend-engedelmes. Misszió. Oktatás.

Konfesszionalizáció:=felekezet-képződés=elkülönülés. Tridenti zsinon határhúzás kat és prot közt.

Wyclif: 1328-1384. angol teo. Bibford (Vulgataból). Transszubsztanciáció tagadása. Egyéni Bibolv igénye felbetése. Hitoktatás fontos. Követői a lollardok.

Husz: 1369-1415. prágai pap, tanár. Wyclif-alap. Vagyonnélküli egyh, pápa nemegyetemes.

Luther: 1483-1546. ágostonrendiwittenberg. Hitáltaligaz. Egyh tévedhet, pápa nem áll a nemzi egyh-k fölött. Anyanyvi igehird (Bibford).

Zwingli: 1484-1531. zürich. Egyhi külsőségek (orgona) kiküszöb. Egyhkorm választott világiakból álljon.

Farel: 1489-1565. fr ref. Genf. Erkölcsi fegyelem.

Bucer: 1491-1551. Zwingli után svájci ref irányító. Domonkos. Luther-Zw közvetítése.

Kálvin: 1509-1564. Pred. Fegyelem. Akadémia (új térítő nemz közvetítése)

Melanchton: 1497-1560. genf. Luther tanítványa, hitvitázó.

Béza: 1519-1605. Genf. Zsoltárford. Kálvin mellett. Képtisztelet ellen.

Szervét: 1511-1553. orvos, teo, fizikus. Isten lénye oszthatatlan, Jézus nem örökkévaló, predeszt-keresztelés-eredendőbűn tagadása.

Knox: 1505-1572. skót kálvinista. Puritanizm úttörője. Skót egyhszerv kiép

Loyolai: 1491-1551. lelkigyak kve: uralk a saját akarat fölött, egyh feltétlen elfogadása. Jezs.

Xavéri Sztferenc: 1506-1552. jezs misszionárius. India, Indonézia, Japán, majdnemKína.

Borromeo Károly: 1538-1584. bíboros, milánói érsek. Tridenti végreh: papnevel, hittanisk, egyhlátogatás.

Szalézi Sztferenc: 1567-1622. genfi püp

Avilai Teréz: 1515-1582. spa kármelita. Látomások. Önéletrajz.

Canisius: 1521-1597. német jezs. Püpképzés. Katekizmus: „ne szolgálj rá az eretnekek kritikáira”. Látomások

IV. Pál: Caraffa. 1476-1559. inkvizíció, Index.

V. Pál: Marengo. 1504-1572. Domonkos. Erkölcsös.

XIII. Gergely: 1502-1585. fegyelem. Egyhi fenntartás, közpítás. Visszaélés ellen. Oktatás. Naptár. Tudos alapú törtírás+kritika.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében