2010. február 11., csütörtök

Poór János: A kora újkor története. Papp: A fr vallhábk és a nantes-i ediktum

1. A monarchia és a kiri hat: tartományi autonómia, tarti rendi gy-k és általános rendi gy. Utóbbit 1506 és 1562 közt nem hívták össze.

2. A ref

2.1. fr humanisták eltérő nézetei a refn belül (kívül)

2.2. Bibford, sztkult visszaszorítása, képredukálás, fr nyvű liturgia

2.3. tömegeknek egyszerűsített vitairatok, vándorprédikátorok. Egyhi hierrel szembeni elégedetlenség à prot sikerek

1.2.1. Luther eretnekké nyilvánítása, cenzori jogkör a skolasztikusan konzerv Sorbonne-nak. Üldözés változó intenzitással.

2.4. 1540, fontainebleu-i ediktum: parl-nek is joga van eretnekségmegállapra. Protüldözés felerősödése.

2.5. 1530s 2.fele: kálvinizmus megjelenése

1.2.1. 1536, Basel, „A keresztyén vallás rence”. Latin. 1541ben káté belőle.

2.5.1.1.egyedül a hit üdvözít, egyhi hier szükségtelen, mise és sztkult is. Csak a keresztség és az úrvacs elismerése. Predeszt („ember csak tevékenysége révén győződhet meg arról, h Isten kiválasztottja”)

2.5.1.2.forrás: apostollevelek, Ágoston

2.5.1.3.úrvacs csak emlékezés J halálára.

2.2.1. gyülekezetek élén presbitériumok (egyhi és vili tagokkal)

3.2.1. szervezett hitterj, pts szertartásrend, érthetőn megfogalmazott hittételek, anyanyvű istentisztelet. Iskalapítások.

2.6. kálvinizm országosan elterjedt, de mindenütt kisebbségben maradt a katokhoz képest (nép max 10-13%-a). 16.2-re sok magasrendű áttért a hugenottákhoz à társi-poli súlyuk megnőtt.

3. Hábok és ingatag békék

3.1. Medici Katalin hatására amboise-i ediktum, 1569

1.3.1. amnesztia a hugenottáknak, ha katolizálnak. Lelkiismi szabság, ha nem gyakják a ref vallást.

3.2. IX. Károly (1560-1574). 1562, új ediktum: magánházban+városfalon kívül gyakható a ref vallás. Mind2 oldal elégedetlen (túl sok-túl kevés) à háb, 1562-3. lelkiismi szabság, ref vallás magángyaka (kivéve Párizs). Ugyanúgy elégedetlen fogadtatás, de nem harc.

3.3. némalfi szabharc, fro spaellenes külpoljának a rendek általi javaslatával szemben Medici Katalin semlegességet akart. Hugenották VS fr udvar, 1567-8. Amboise-i megerősítése.

1.3.1. „egyensúlyozó pol kudarca” à Katalin a kat tábor mellé állt à hugenottákat I. Erzsébet és Navarrai Henrik támogatta à háb, 1568-70. béke: amboise-i, + 4 erődített város átengedése a hugenottáknak.

3.4. Navarrai Henrik és Valois Margit esküvője, 1572. à SztBertalan-éj, hugenotta vezérkar legyilkolása, további vérengzések. Vidéki városokra is átterjedt, 20-30.000 halott.

1.3.1. Bèze-ék szerződéselmélete: Az uralk hatalma a néptől származ. „A tvs hattal visszaélő, Isten tv-it megszegő uralk zsarnok, esküszegő, akitől a nép (a rendek) visszaveheti a hat-t. Ellene a fegyveres felkelés is jogos.”

2.3.1. 4.háb, 1572-3. amboise-i, + 4 városban is gyakható a kálvinizmus

3.5. III. Henrik (1574-89), vezetésével háb, 1574-6. tárgyalások után beaulieui ediktum:

1.3.1. párizs+ 5mérföldes körzetén kívül szabad vallgyak. Hugenották kötelesek tizedfizetni, kat ünnepeket tartani. Parl-ben feles kamarák (8kat, 8hug). Refk bármily tisztséget betölthetnek. Amnesztia. 8 erődített város a hugenottáké. „Az ediktum csupán a pillanatnyi, a refknek kedvező erőviszonyokból adódott.” Rendi törekvések mind2 oldalon felerősödtek à

2.3.1. rendi gy, 1576. követek zöme kat, III. Henrik is. Beaulieu-i felmondása à háb, 1576-7. pénzhiány miatt vége. Vallgyak engedélyezett helyszíneinek visszaszorulása, feles kamarákban a hug tagok csökke.

3.3.1. 7.háb, 1579-80

3.6. trónutódlás kérdése: csak kat lehet fr uralk. à II. Fülöp vagy a Guise család vmelyik tagja esélyes. Vallási hangulat fokozódik à III. H. visszavont minden vallási ediktumot, megtiltotta a vallgyakt, erődöket is visszavette. Gyaki hat a Guise-ek kezébe került.

3.7. 8.háb, 1785-7. Navarrai Henrik győzelme. Feszültség a kir és a Guise-ek közt. Párizs a kat liga hatása alatt, zsarnokölés tanának felelevenítése. à III. H kényszerű szöv-e Navarraival.

3.8. 1591, refk számára korlátozott vallgyak. Támogatják, ha az alattvalók többségének vallását gyakja à koronázás, 1594. Spa befolyás felszámolása.

4. A nantes-i ediktum

4.1. hugenották csak a nép 6-7%-a. De befolyásuk erős. „A nantes-i egy volt a sok békediktátum közül, különös jelentősége abból adódott, h betartatása lezárta a 36 évig tartó hábos korszakot.” Főbb ptk:

1.4.1. amnesztia, javak visszaadása

2.4.1. kat vallgyak teljeskörű visszaállítása, egyhi javak visszaszolgáltatása.

3.4.1. polgi jogok egyenlően illetik mind2 vallás követőit. Kötelező ünnepbetartás, tized.

4.4.1. ref vall nyilvánosan gyakható, némi helyszíni megkötéssel.

5.4.1. refk minden közhivatalt betölthetnek, feles kamarák visszaállítása.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében