2010. április 21., szerda

Szokolay: Lengyelország története

1. Nemesi közt, nemesi nemzet

1.1. 4 rend: pap, nemes, polg, zs.

1.2. JOGILAG egységes nemesség Nagy Kázmér idejétől. A KK-euihoz képest is magas számú nemesi-lovagi réteg (~8-10%). Önk, kivságok.

1.1.1. jogbővülés a mágnások rovására, 16. elejétől „semmi újat nélkülünk” (minden jóváhagyandó általuk).

2.1.1. középnemesség poli pozíciói a 15-6.sz-i gazdi sikerekkel alátámasztva.

3.1.1. park jogorvoslataira kevés lehetőség

4.1.1. keresk fellend, másodikjágyság

5.1.1. egzekúciós mozgalom: nemesek kívánalmai: pénzügy, had, bírás, közig reformálása, végreh hat megerős. Absz törekvésektőli elzárkózás, kiri hat kivonása az egyhi befolyás alól, Szilézia és Ny-Pomeránia visszaszerzése.

1.3. 1572, Jagelló-ház kihalása à nemesség választ kirt, előtte 2 éves interregnum

1.1.1. külfik választása, mert az idegen uralk nem érzi biztonságban magát à nemesekkel alkukat kellett kössön.

1.4. Báthori István Jagelló Anna feleségül vételével elnyerte a trónt

1.1.1. adók hadseregállításra à Livónia megszerzése, (sikeres) hadjk Moszkva ellen

2.1.1. belpol: erőskezű; figyelmeztetett a „nemesi önkény veszedelmére”. Reformok: kpti ítélőszék, gyalogos hadsereg, kozákok len korona szolgálatába állítása.

3.1.1. halála után Leno megin szervezetlenedik.

2. Ren és humanizmus

2.1. len-kat, rutén-pravoszláv, tatár-iszlám, zs-judaizmus. + protestantizmus (főleg a német polgárok körében), + jezs.

1.2.1. prot: egyhi kivságok elleni küzdelem + nemesség és kiri hat egyenjogúsításának ideológiája à nemesség kálvinistává.

2.2.1. jágyságot „érintetlenül hagyták a vallási áramlatok”

2.2. 16.2-től nemesi vallszab, vallásüld betiltása àren+hum eszmék terjedése, kultfelvirág, kat ref.

2.3. szarmatizmus

2.4. kult terjedése a polgságban is, sőt a parságban is néhol. (Kopernikusz tanai, egyh nem áll az áll fölött, tkpk, Bibford-Radziwiłł-, gimnk, főiskk, krakkói egyetem; gdański keresk.)

3. A hanyatlás előjelei

3.1. Báthori után Vasa Zsigmond a kir

1.3.1. ter, lakosságszám nő

2.3.1. Balti-t térsége a svédeké. VZs katolikus.

3.2. 17. elejétől len-orosz hábk

3.3. béke a trkkel à 30 évesben Leno a kat liga mellett à 1620, tr-len csata, tr győzelem. Egy év múlva megin béke. Helyzetkihasználva svéd terjeszkedés.

3.4. IV. Ulászló: igyekezett függetleníteni magát a nemesség befolyásától

1.3.1. oroszokkal béke (lemondott trónigényéről), svédekkel kevésbé (nem mondott le trónigényéről).

2.3.1. taktikázás a trk és a len nemesek hatalma ellen, végül kozák-krími tatár lázadás ellene.

3.5. IV. Ulá halála utáni társi tendenciák:

1.3.1. nemesek rovására a mágnások jutottak szóhoz + tarti gy-k szerepe nőtt = mágnásoké a közvetítő szerep a kir és a szejm közt.

2.3.1. „kollektív nemesi akarat és felelősség” megtestesülése a liberum veto elvileg. Gyakilag „az archaikus kollektivizmus ethoszát fejezi ki”.

3.6. II. János Kázmér (17.közepe)

1.3.1. „A kozákok hábja különösen azért vált veszedelmessé, mert hol a tatárok, hol a törökök, hol pedig Leno más szomszédai, így pl II.RGy erdélyi fej is belekeveredett, és az ukrán felkelés helyiből nemzetközi hábbá szélesedett.”

2.3.1. à orosz-kozák egyezmény

3.3.1. Ukrajna kettéosztásának tartósítása Leno és Oroszo közt à hosszú len-orosz hábk, majd svéd-len hábk

3.6.3.1.svédek szövsége Brandenburggal, majd 1655, Gyfvár, len-ellenes szöv: Erdély, Havasalf, Moldva, kozákok. Mivel Svédo „hagyományos ellenfelei”, Habk, Oroszo, Holl, Dánia felléptek a hábban, a szövnek (ill II. RGy-nek) a svéd kir felajánlotta a len koronát, ha segítnek.

3.6.3.2.à Krakkó, Breszt, Varsó bevétele by szöv, de mégis bukás, sereg is szétesett (de amíg nem, addig mindent feldúltak, rossz pont a lakosság szemében..).

4.3.1. 1660, egyezmény: JánosKázmér lemond svéd trónigényéről, svédek visszaadják a meghódt tereket.

3.7. 1658, Nagyorosz Hcgség megalaka à hábk, egész ukrán ter Oroszo-hoz került, Leno nemzetközi pozíciója meggyengült. à reformok szükségességének belátása by len nemesség. à liberum veto megváltoztatása felmerül (csak elméletben).

3.8. III. (Sobieski) János, 17.2

1.3.1. tr-visszaszorítás à tr-ellenes liga létreh (Auttal, németekkel) à sikeres harcok. SztLigához csatl à Karlócaiban Leno tereket kap vissza.

2.3.1. A sok háb miatt „anyagi és társi összeomlás”, mezgazdi termelékenységcsökk, parság növekvő tiltakozása. Ter- és lakosságcsökk. Kereski visszaesés. Monetáris válság à adóemelés à katonalázadások à katonai védelem elégtelen à zsoldosok felállítása.

4. Az anarchia évtizedei

4.1. II. (Erős) Ágost szász válfej (à len-szász perszonálunió)

1.4.1. belpoli tervek (absz) sikertelenek, külpolban vereséges hadj, svédeké Varsó-Krakkó. (sőt svéd nyomásra ellenkir is.)

2.4.1. északi háb-beli semlegesség következményei: csapatátvonulások és pusztítások Leno terén, + demoralizáció, társi cinizmus.

4.2. a nemesek az erős kpti hadsereget az absz eszközének vélték, ezért nem támogatták fejlésztését.

4.3. III. Ágost (18.közepe) – „Leno hanyatlásának legmélyebb ptja”

1.4.1. „kpti hat elvesztette kontrollját az ország egésze felett”

2.4.1. merev rendi strukt, nehéz helyzetben levő falvak, városok

3.4.1. „archaikus arculat”: művészetpártolás visszaesése, orientális elemek dominanciája.

4.4. a hanyatlás okai-okozatai:

1.4.1. teri tarti gy-k erősödése

2.4.1. „nemesi szuverenitás decentralizálódása”

3.4.1. mágnások hati súlynöv-e

4.4.1. második jágyság, „nemzetközi gazdi vérkeringésből való kiszorulás”, hábos veszteségek, járványok, szarmatizmus, etc.

5.4.1. szomszédos hatalmak „területeit megszerezve akarnak eui hatalmakká válni”, Poroszo megerősödése, NagyPéter kora.

5. A len felvil. Kudarcra ítélt küzdelmek a reformokért az agresszióval szemben

5.1. A trónérti harcok „versengés véressé válását Ágost halála akadályozta meg” à kirválba erős nagyhati beleszólás.

5.2. reformok felvetése: valli tür, ipar lehetőségei, polgi hivatvis, jágyterhek kérdései.

5.3. valli egyenjogúsítási viták az ogyben à „kardinális jogokért” Katalin cárnő vállalt garanciát à len-lit áll struktjára vonatkó változtatás egyeztetendő vele, Leno orosz protektorátussá vált.

1.5.1. à beavatk miatt 1768, bari konföd (kat vallás védelme, disszidensellenes, kirellenes, oroszellenes). Hamar leverték à szövkeresés Fro-ban, Tr-ban, Aut-ban. à Porta hadüzenete Oroszo-nak à tr vereség.

5.4. 1772, területelvonási megállap:

1.5.1. Aut: Szepesség, Hegyalja, Galícia

2.5.1. Oroszo: Dnyepertől keletre

3.5.1. Poroszo: Tengermellék, Visztula alsó folyása (kereskileg menő területek)

5.5. belpol: konzerv kivságok visszaállítása, iskrenc refja.

5.6. felosztás miatt gyengébb len etnikum, természetes határoktóli megfosztottság, gazdi veszteség. Ezek ellenére látványos varsói fellend, manufaktip terjesztése, kult, reformgondolk.

5.7. 1780s kedvező külpoli helyzete: Oroszo hábja a trkkel, svédekkel à Leno jelentősége megnőtt Katalin szemében (de nem eléggé).

1.5.1. reformogy: nagy sereg felállítása, MINDEN birtok után állandó adó fizetendő, oroszellenesség à porosz-len védelmi szöv, 1790.

5.8. 1790s legeleje kedvezőtlen külpolilag: orosz-porosz-osztrák közeledés à felgyorsítandó reformtörekvések à 1791-es alk

1.5.1. len-lit dualizmus mex.

2.5.1. szenátus hatáskörének korlátozása

3.5.1. liberum veto helyett szavazattöbbség. Szejm bármikor összehívható.

4.5.1. miniszterek az ogy előtt felelősek; midnen uralki döntéshez miniszteri ellenjegyzés kell.

5.5.1. trón örökletes (szász din)

6.5.1. vallszab.

7.5.1. „fdmíves nép” a nemzet része

5.9. alkellenes orosz kati segítséggel igyekeznek hatálytalanítani. Kir is csatlakozott hozzájuk, így 1793, újabb darabolás

5.10. Kościuszko fővezérségével, a „szabság, összesség, függetlenség” jelszavával, paraszti részvétellel.

1.5.1. az egész országra átterjedtek a harcok. Varsóból és máshonnan is kiszorították az oroszokat

2.5.1. (önbírás feltartóztathatatlansága +) kétszeres orosz túlerő eldöntötte a hábt. à végső összeomlás, harmadik felosztás, 1795. Szaniszló Ágost lemondott.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében