2010. április 15., csütörtök

Benkő: A történeti nyelvtudomány alapjai. A gondolkodás szerepe a nyelvi változások okrendszerében

1. oly nyvi változások, melyek indukálásába a gondolkban lejátszódó folyamatok meghatározón beleszólnak.

2. gondolkban végbemenő folyamatok-változások a valóságon alapulnak, kiindulást szolgáltatnak az ok-okozati összefüggésekhez à nyvi változásokat kizárólag vagy közvetlenül a gondolki folyamatok hívják életre.

2.1. ahol a gondolk oki tényezőinak nagy jelentőségük van, ott nagy az individuum szerepe. A logikai-pszichikai folyamatok egyénhez kötődők. Ha sok egyénhez, a folyamatok könnyebben szocializálódnak.

2.2. asszociáció: konkrétból-valósból elvontat. Tág mozgástér, kiszámíthatatlan.

1.2.1. névátvitel: tudati tartalom (fogalom) megnevezését átviszi egy másik tudati tartalom megnevezésére

2.2.1.1.metafora: formai/funkcionális hasonlóság-alapú. Kobak, bőg.

2.2.1.2.metonímia: egyéb asszociáció-alapú. Forr, hallgat. Absztrakciós jelentésváltozás is gyakori.

2.2.1.3.monoszémia: egy jelentés állandósulása, eredeti jelentés kihalásával. Fenyeget, hülye.

2.2.1.4.poliszémia: mind2 jelentés megmarad.

3. „A nyv grammatikai szerkezete (morfológiája, szintaxisa, mondat- és szövegformálása) rendkívül közvetlen kapcsban van a gondolkodással. Bennük gondolkodási formák, logikai-pszichikai viszonyok grammatikalizálódnak.” Nytani szerk változásának okai a gondolkodás változásaiban megtalálhatók.

3.1. gondolkváltozás: egyszerűbbtől a bonyolultabb, konkrétabbtól az elvontabb felé. Ehhez a nyv is emígyen tudott alkalmazkodni.

1.3.1. precízebb, tagoltabb kifejezés, kombinálódás. Bővített mondat, mellé- és alárendelés. Tömörítő jellegű igeneves szerkezetek visszaszorulása. Kötőszó-szaporodás, igemódok-idők és határozórenc kibontakozása, igei vonzatok. Határozott és határozatlan ragozás.

4. A nyvi változásokat sokféle erő irányítja, amelyek nem feltétlen hatnak egyfelé, nem érvényesülnek azonos időben.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében