2010. december 4., szombat

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Az Orosz Birodalom

1. Gazd, társ

1.1. ter+népnöv (19.közepe: 18m km^2, 74m fő)

1.2. feud gazd, nem kedvez a fejlnek

1.3. mezgazdra kedvezőtlenb északi tereken ip. Délen robottartó nagybirtok, hagyos gabonaterm. Peremvidékeken fejlődőképesb nemesi nagybirtok (bérmunka, új növk, vetésforgó, gépesítés). Mindenütt jellemzők a rosszabb termés utáni éhínségek.

1.4. nemesség: ~1%. Birtokállomány lassú apadása, eladós.

1.5. parság: ~70%. Szinte rszg-szint. Fokozódó ellenállás à rendezendő jágykérdés.

1.6. szűk belső piac. Önellátó vidék. Vidéki textilmanufakt, élelmiszerip. DE merev álli előírások, tulaj nem érdekelt a termelésbővítésben.

1.7. külker: Ang+Ázsiával. Exp: mezgazdi termények. Imp: gyapot, selyem, bőr.

2. Az orosz szford

2.1. I. Sándor (1801 – 1825): engedmények: korlátozott önk, tvsség, öltözködési+könyvimporti tilalom eltörlése, amnesztia, örökváltság, szakminisztériumok felelős vezetőkkel. à konzerv nemesi tiltakozás miatt vége.

3. A terjeszkedő pol

3.1. állandó terszerző hábk

1.3.1. észak: Svédoval. à szerzett terek annektálása (Finn Nagyhcgség)

3.1.1.1.belső autonómia, rendi jogok fenntarthatása. Finn ogy.

3.1.1.2.nagyhcg a cár

3.1.1.3.álli admin. Feje a szenátus, jogi+gazdi, igszolgi+végreh hat.

3.1.1.4.gazdi különállás, önálló vámhatár

3.1.1.5.(I. Sándor vsz mintának szánta a bir egészének.)

2.3.1. dél: Oszmán Birral, Perzsiával

3.1.2.1.Kaukázus: egyes államokért + hegemóniáért.

3.1.2.2.vallás+állberendezkedési feltételek a cárhoz húzták Grúziát à belső konszolid, de erőteljes gyarmítás.

4. A Honvédő Háb

4.1. Nap+500.000 katona VS kevesebb+széttagoltabb cári sereg à visszavonulás (tehát döntő összecsapás előli kitérés is egyben).

3.4.1. „Nap kizárólag kati erővel törekedett céljai elérésére. Propeszközöket nem alkalmazott, a jágyok felszabát nem hirdette meg.” à orosz nép oroszpárti à népi ellenállás.

4.4.1. Kutuzov kinevezése à Borogyino

4.1.4.1.~= erőviszonyok, de felszereltség gyengébb à védekező taktika

4.1.4.2.hosszú, véres harc, hajnalban visszavonulás à Nap ellenállás nélkül bevonult Moszkvába. Várva a béketárgyalásokra egyszercsak kigyulladt a város, elégett az élelmiszertartalék. 1 hónapig Sándor nem bocsátkozott tgyalásba à Nap kénytelen visszavonulni, orosz zaklatások közepette à brezinai ütközet, orosz győzelem.

4.2. à patriotizmus növ.

5. „Arakcsejevscsina”

5.1. fellángoló reformhangulat Sándorban: jágyügy, alkkiterj. De az 1820s eui forri események újra retrográd irányba terelték.

5.2. lib bizalmasok helyett Arakcsejev gr.

5.5.1. oktügy, cenzúra szigorod, szabadgondolkodók üldözése

6.5.1. sok háb = sok kiadás. à sereg tartsa el magát. à katonai telepek

5.2.6.1.telepítés álli parknak. Felnőtt ffiknak fdműv mellett kötelező szolgálat.

5.2.6.2.minden részletet ptsn előírtak (ruha, étkezés, napirend…)

5.2.6.3.kati irányítás alatt minden (pl házasság is)

5.2.6.4.gazdilag-katilag sem jött be a terv, de nem mondtak le róla.

6. Nemesi forradalmárok

6.1. 1812 utáni külfi hadjkban más országok-beli tanulságok a tiszteknek. visszatértükkor épp poli reakció à dekabrista mozg.

7.6.1. 1816, Honmentő Szöv, később más körök: katonatisztek refk szükségességéről. Mivel a gyaki megvalósról eltérő nézetek, sok+változó csoportosulás.

8.6.1. 1820s: társi változás kell. Gondolatok terjesztése. Katonai felk sem kizárt. De a pugacsovi stílust elkerülendő a nép ne vegyen részt.

9.6.1. miután a korm tudomást szerzett rüluk, északi és déli szöv alakult.

6.1.9.1.déli alkterv: közt, jágyrenc+rendi kivságok mex, tv=, álts váljog. Nem oroszok gyors asszimja. ß ezekhez ideiglenes diktatórikus korm ~10 évig.

6.1.9.2.északi alkterv: alkmon. Magas vagyoni cenzus, föder, parfelszab fd nélkül.

10.6.1. 1826-os fordulatot terveztek, de 1825, Sándor halálakor kedvező feltételek.

6.1.10.1. csapatfelvonulás, eskümegtagadás terve, több szptból sem jött össze.

6.1.10.2. vezetők felakasztása, többieknek kényszermunka, börtön, száműz.

6.1.10.3. dicső emlékezet.

7. A miklósi kor

7.1. 1825 – 1855

7.2. kíméletlen, kati engedelmességre szoktató, despotikus

7.3. alattvaló-megfigy (új állrendőrség, titkosügynökök, cenzúra)

7.4. 200 év tv-inek kiadása. Alsófokú igezg választott testületek kezében, bár ehhez adónöv kellett.

7.5. terj:

11.7.1. perzsa, tr háb à Azerbajdzsán, Örményo.

12.7.1. Közép-Ázsia: kazah kánságok (önként) csatlak. à orosz közig a nemzetiségi-törzsi nomád életmód helyett

13.7.1. Távol-K: Szahalin-szk, Amur. USA megvette Alaszkát.

8. A Len Kirság. A novemberi felk

8.1. Varsói Nagyhcgség néven feltámasztva, 1807-15

8.2. bécsi kongr: Oroszo-é, de nem beolvasztható à Len Kirság.

14.8.1. alk: szemszab, tulajdon sérthetetlen, sajtószab, 2kamarás ogy. Tvkezdeményező az uralk, szejm véleményez, uralk vétózhat. Végreh: uralk kinevezte tanács. Igszolg nyve len. Saját sereg.

15.8.1. nemesség „minthogy gazdi hatalmát töretlenül gyakhatta, beletörődött a korlátozott poli önállóságot nyújtó új helyzetbe”.

16.8.1. radikálisok függetlenednének.

8.3. 1830, forrk hírére kadétiskolások helytartói palotát foglaltak Varsóban. Városlakók támogatnak. à Ideiglenes Kormány, diktátor.

17.8.1. közben a vidéki nemesség is felkel, össznemzetivé válnak.

18.8.1. 1831, Romanov-trónfosztás. à koal korm. Sereg kiszorította az oroszokat.

19.8.1. orosz ellentám, erős túlerőben. Felk vezetői nem tettek engedményeket a jágyoknak à passzívak.

20.8.1. Paszkevics VS Dembiński. Varsó feladása à emigr (Prsba).

21.8.1. à börtön, száműz, vagyonel, Oroszoba telepítés. Fokozatos jogfosztás.

9. A krími háb

9.1. 1848 után Miklós megoldaná a keleti kérdést (a hálára kötelezett német állk segítségével).

9.2. Moldva+Havalf megszállása. à Ang+Fro tr oldalon beszáll, +Aut ultimátuma orosz csapk kivonására a dunai fejségekből.

9.3. Szevasztopolnál ~1éves állóháb, Oroszo nem bírt a szövségesekkel. Elestével a háb is eldőlt.

9.4. II. Sándor (1855 – 1881) à 1856, párizsi béke. Oroszo elvesztette a Duna-deltát, Dél-Besszarábiát, Fekete-tengeri flottáját-erődítményeit és a presztízsét.

10. Okt-kult

10.1. 1803, orszs szabályozás: vidék: 1 oszt köt, egyhi. Város: 2 oszt, járási. Nemességnek 4oszts gimn. Rendi alapok, ~átjárhatatlanok. Analf magas.

22.10.1. egyetem több városban. Orosz, német, len okti nyv. Széles autonómia (többször korlátozott).

23.10.1. felsőfokú szakokt.

10.2. időszaki sajtó elterje. Efemer közéleti fórumok

10.3. közkt (ma is műk), múz, mezgazdi kiállítás, tudós társ, törtírás (inkább szépírói, mint szakmai).

10.4. építészet: klassz

10.5. irod: rom, szentiment. Puskin. „a társkritika nyilvános művelésének szinte egyedüli terepe”. Realizm. Gogol.

24.10.1. magánszínházak (közéleti fórumként is

25.10.1. orosz nemzeti opera (Glinka)

11. A szellemi élet

11.1. „hivatalos népiség”: pravoszlávia, egyeduralom, népiség. Hivat prop.

26.11.1. Oroszo-Ny szembeállítása: vallástalanság-oxia; lázongó alsó rétegek – patriarch kötődés a fúrhoz-cárhoz.

11.2. titkosrendőrség ellenére is alakuló egyesületek. 1830s-.

27.11.1. szlavofil: sajátszerő orosz út: prav vall, fdközösség. De kell jágyref (obscsina+fúr fenntartásával). NagyP abszista csász vt, nemzetellenes. Kell vélemény- és sajtószab, nem kell magtul.

28.11.1. nyugatos: „eui civilizáció fundamentális egységét valló felfogás”. Folytatandó a péteri europaizáció.

29.11.1. forri demo szárny (Belinszkij, Bakunyin): szoci, forri változás kell.

30.11.1. libk: jágymex, polgi-alkos rend bevezetése fokozatos reformokkal.

OROSZO A JÁGYFELSZABTÓL A SZFORDIG

12. A jágyfelszab

13. krími háb után a korm szt is ref kell, mert így katilag-gazdilag le/elmaradott. Ehhez belső feszültségek megoldandók à parasztkérdés.

13.1. lib vélekedés: jágyoknak jár a szemszab, de nem jár fd, hisz az kárpótolja a furat. Felszab csak álli közvetítéssel lehet.

13.2. radik: obscsina elmaradottságából úgy kovácsolható előny, ha a felszabt jágyokból komm közösségek alakulnak.

13.3. közben kormány programkidolgoz à libhez közeli álláspt. De előtte kikérte a furak véleményét.

31.13.1. területileg kül vélemények. à nemesi nagybirtok fennmaradásának biztosítása+parknak nagyon nagy kártérítési kötelezettség.

13.4. 1861: magánfúri park jágyi függésének felszámolásáról.

32.13.1. jágyknak szem szab (=tilos eladni, áttelepíteni, házasítani; lehet ingatlanja)

33.13.1. falu önigazgató egységgé: falugy (csalfőkből), vált elöljáróval. (De ezeket nemesi békebírók ellenőrizték..)

34.13.1. fúr kötelezően átad x mennyiségű fdt exjágyának, aki kötelezően fizet érte. Ideiglenesen + régi szolgálataikkal is tartoztak nekik à összességében nem jártak túl jól (pl kevesebb fdtulajdonuk lett, mint 1861 előtt).

35.13.1. obscsina fennmaradt

36.13.1. 1866: álli parkra is kiterj (ők jobban jártak)

37.13.1. jelentősége: ~32m főt érint, feud korlátokból bontott.

14. Polgi refk

14.1. 1863: egyetemi autonómia, cenzúraenyhítés

14.2. 1864: tv=, igszolgnak formális függetlenség

38.14.1. bíróknak jogi végzettség kell

39.14.1. esküdtszék, védelem bevezetése

40.14.1. nem vonatkoznak a reformok katonákra és parkra..

14.3. 1864: zemsztvo-alakítási tv

41.14.1. választott, álli büroktól független

42.14.1. rendi alapú járási+kormzósági választások. A küldöttek választanak végrehajtó hatalmi alkalmazottakat.

43.14.1. itt is a nemességé a vez szerep. De a lib ellenzéki nemességé.

14.4. 1870: városi önkk létrehozása. Választás vagyoni cenzus alapján.

44.14.1. gazdi-kultis szerep

45.14.1. szenátus felügye alatt

46.14.1. közéletben inaktív (ellenben a zemsztvókkal)

14.5. 1874: katonai ref

47.14.1. park erőszakkal+életfogytig toborzása helyett álts hadkötél+max6 évre

48.14.1. minél magasb végzettségű valaki, annál kevesebb szolgálat.

15. Gazd és társ

15.1. többszöröződött a városban lakók száma (aránya kevésbé)

15.2. társ rendi tagoltsága jogilag fennmaradt

49.15.1. nemesek gazdilag nem nőttek. Tőkés vállalkba nem kezdtek. (a fd nélküliekből kat vagy hivat)

50.15.1. burzsoázia (=nagypolg, fdbirtokos, középréteg, kispolg): ipsodás jót tett gazdilag

51.15.1. parság: differenciálódás. Proletariátus a szfordtól jellemző.

15.3. gazdilag 1 korszak 1861-1914. szfordos modernizáció feltételeinek kialaka.

52.15.1. mezgazd: feud örökség elég jellemző pl a birtokstruktra

15.3.52.1. egyhi, korona- és kincstári fdbirtok (mezgazdilag nem mind művhető): 180

15.3.52.2. paraszti: 140

15.3.52.3. magtul:100

15.3.52.4. juttatott fdk elidegeníthetetlenek.

15.4. legfőbb szoci probléma: fdszűke+nagy népnöv+agrárnép-fölösleg+rossz minőségű term=kkorias nyomor vidéken. +teri eltérések növekedése az országon belül.

53.15.1. kpti feketefds kormzóságok: maradiság. Nagybirtok-túlsúly, feud, agrártúlnép+fdszűke

54.15.1. kpti ipi kormzóságok: középbirtok, városok, ~magas a pari birtokok aránya, kisebb túlnép.

55.15.1. peremterek: tőkés móck (bérmunka, gépesítés, új növk, piacorientált gabonaterm)

56.15.1. általánosságában: termelés volumene nem nőtt, extenzió. Gépesítés alig. Belső piac szűk – sok önellátó. Gabonaexp mégis nőtt à tömeges éhínségek.

15.5. vasútháló nagyonnő

15.6. manufakt helyett gépesített gyárip a ’70stől

57.15.1. szén- és olajbányászat, kohászat, vasérc. DE nem gépip, villamosip.

58.15.1. feldolgip: text, élelm.

15.7. lassú és ellentmondásos folyamatok mind.

16. A forri mozgalmak vegyesrendi szakasza

16.1. „Az átmenetre a társ minden rétege az elégedetlenség érzésével reagált”

59.16.1. fdbirtokosok: sok veszteség

60.16.1. park: kevés nyereség igen drágán

61.16.1. bürok: előrehaladás túl lassú/gyors

16.2. à poli-társi aktivitás megélénkül.

62.16.1. ’60s: forri demokraták új nemzedéke: nem nemesek. Narodnyik eszmevilág irányzatainak és Bakunyinnak követése (forrilag kell megdönteni az önkényuralmi-bürokratikus uralmat; jövő: obscsina). Néhány elszánt forradalmár elég, akik fellázítják a népet. Vagy forri értelmiség államcsínye kell.

63.16.1. ’70s: tömegessé váló mozg. Park közé vegyülve prop à sikertelen à tömegperek. à lib közvélemény álts felhábja. Bíróság nem feltétlen uralkpárti ítéletet hoz.

16.3. győztes tr háb à új bolgár állt a cár polgi-demos alapon szervezte à felháb, h Oroszo-t miért nem.

64.16.1. merényletek a hat emberei ellen. à rendkívüli állapot, teljhatalom több kormzónak. Legfelső Végrehajtó Bizottság létrehozása a normalizálásra.

16.3.64.1. cenzúra enyhítése, leggyűlöltebb főtisztvisk leváltása, poli elítéltek büntetéscsökke

16.3.64.2. 1881: Sándor bevonná a tvelőkészítésbe a zemsztvókat, de pár órával a tervezet aláírása után merényletben meghal.

17. A konzerv visszahatás

17.1. III. Sándor (1881 – 1894), II. fia. Nyílt restauráció. Ehhez előbb szoci engedmények:

65.17.1. kötelező megváltás mindenhol már. Alacsonyb összegért

66.17.1. pari fdvásárlás könnyítése

17.2. aztán önkényuralom-helyreáll:

67.17.1. gyanús egyének-közösségek fölötti álli ellenőrzés

68.17.1. cenzúra

69.17.1. oktatásban még erősb rendi határok. Egyetemi aut felszám, tandíjemelés

70.17.1. igszolgi önállóság korl

71.17.1. nemeseknek parfelügyi posztok, közigi-igszolgi hattal

72.17.1. obscsinákban nehezített fdújraosztás és pari költözés. à vállalkozó kedv visszaesése.

73.17.1. parság-polgság kiszorítása a váljogból

74.17.1. 1890, zemsztvo-ellenref: álli felügy alá+nagy vagyoni cenzus.

75.17.1. erőszakos oroszosítás. Pogromok.

17.3. de ipi fellend.

18. A cári bir perifériái

18.1. Orosz-Leno: seregfeloszl, ogymex, orosz pénzrenc

76.18.1. tüntetések, alkalmi megmozdk à újoncbehívások à 1863, újabb felk.

18.1.76.1. fehérek: lojális polgk, furak, eleinte kezükben a hat.

18.1.76.2. vörösök: Ideiglenes Nemzeti Korm, jágyfelszab, forrbani részvételért is fdt lehet kapni. ß parkt ugyan megnyerték, de nem volt egységes haditerv, szétszórtan harcoltak. Orosz túlerő+több ígéret=leverése.

77.18.1. megtor: akasztás, Szibéria, birtokel. Emigr. Teljes önállóság-eltörlés.

18.1.77.1. hivatalok, bíróság, iskk orosz nyvűvé

18.1.77.2. ox-osítás

18.1.77.3. vámunió à gazdi fellend (textip, vas-fémip, szénbányászat)

18.2. Finno: alk, belső önállóság fenn tudott maradni (a szfordig)

78.18.1. finn nyv, pénz, sereg

79.18.1. vámunió à gazdi fellend (vaj-, fa- és papírexp)

18.3. Közép-Ázsia: gazdi-poli érdekből II. S. terjeszked erre.

80.18.1. decentralizált muzulmán feud kánságok egymás ellen harcoltak à orosz birba beolvadtak vagy orosz hűbs állk lettek.

81.18.1. kolonizáció. Közigi határok nem egyenlők a nemzetiségiekkel.

82.18.1. kereski kapcsok, ásványkincs-kiaknázás, vasút.

19. Okt-kult

19.1. Sok új isk, sok különböző színvonalon. Korm bizalmatlan a diáksággal – nem alaptalanul.

19.2. ezek ellenére termtudósok (Mengyelejev, Pavlov), törtírás, építészet, festészet (Rjepin-modernizmus), zene (Muszorgszkij, Rim-Kor, Csajkovszkij), irod (Turgenyev, Tolsztoj, Doszt).

83.19.1. művészek már nem mind nemesi származűsúak (Gorkij), nem mind nemesi témákat dolgoznak fel (Doszt).

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Lovely sharp post. Never thought that it was this easy. Extolment to you!

Hiba történt a modul működésében