2010. december 17., péntek

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Spanyolország

SPA 19.1-BEN

1. „Szükségképpen lett a fr konvent ellen fellépő eui hatk szövségesévé, majd velük együtt szenvedett vereséget” IV.Károly. Trafalgar sem sikerült à Nap seregei megszállnak, öccse, I.José a kir. à felkelések és véres leverések. Junták alakulnak, majd Cádiz környékén egyesültek

1.1. értelmiség, politikusok, polgk, papok, katonák, tisztvisk, nemesek. Megalakult Spa 1. nem rendi parl-je. Alk, 1812.

1.1.1. népszuv, hati ágak szét

2.1.1. tvh az egykamarás cortes+kir feladata

3.1.1. szabjogok, magtulvédelem

4.1.1. szeniorátus, inkvizíció mex, parlagfdk+községi telkek megválthatók, kötelező céhtagság eltörlése

1.2. Nap bukásával abszista restauráció. VII. Ferdi (1808-1833). Börtön, száműz, vagyonfoszt. Cadizi visszavonása.

2. D-Am gyarmatainak elvesztése. Lib cadiziak+park gerillamegmozdulásai

2.1. „A gazd műk-ét hátráltatta az egységes piac és az átfogó gazdpol hiánya.” à kincstár+hitélet szanálása. Ellenállás miatt buk. Olyannyira, h vissza kell áll a cadizit.

5.2.1. választott cortes+Nemzeti Milícia

6.2.1. belső vámhatárok mex

7.2.1. katonák-fdtelen park támogatása.

3. à1822, SztSzöv frkt megbízta a Spa kiri hat helyreállításával. Siker. Kivégzések, perek.

3.1. fr megszállás, de közben népnöv, polgsodás, ipi forr megjelenése. Álladósság 2x.

3.2. öröklés: 1789től tilos a nőági a Bourbonoknál, de csak lányok. II.Iza: anyja régenssége mellett uralk, +Ferdi öccse kirrá nyilvánítása. à 40+ évig karlista polghábok.

4. Az Izabella-korszak (1833-68)

4.1. libközeli refk: homályos alk kiadása. Ugyan semmi konkrét, de abszizmus vége. à1837, cadizi alapú, korszerű alk. Egyhi fdk kiárusítása, szerzetrendfeloszl, ipűzési szabság, fdbérlésszabság, lib sajtótv, hivatvis nem csak nemeseknek.

4.2. „Refkkal, fékező korszakokkal, polghábokkal, gyaki választásokkal, ide-oda módosuló váljoggal és pronunciamentókkal tarkított időszakában a poli ciklusok váltakozásának a gyakisága nem állta útját a saját kiindulóptjához képest számottevő gazdi fejlnek.

8.4.1. gazdnöv: bánya, exp, vaskohászat, gépek, bérmunka

9.4.1. 1847, eui visszaesés à Spa-ban nem követte 48ban nagy forr

5. A társi rétegződés átalaka

5.1. 19.közepétől poli, gazdi, kultis alapú társi hely

5.2. egyh elszegény, kisnemesség ~eltűnt. Céhmexàverssenyekàproletariátus száma nő

5.3. polgsodó nemesség nő, értelmiség nő

6. Az alkotmányozás sorsfordjai

6.1. ~70év, ~8alk. Refk+érvénytelenítéseik (ált nem teljes sikerrel)

6.2. ki a szuverenitás letéteményese, hati ágak, vallszab, váljog, cenzúra

7. az eszmék párviadala

7.1. Tradíció: vallás-tekintély-nemzet; trón és oltár szövsége

7.2. Progresszió: ráció-szabság-szocis igságosság

7.3. romantika (Goya), klassz. Nyvészet-irod fejl, regionál törtírás

SPA A 19.2-BEN

8. a mérsékelt évtized vége

8.1. sereg álli ellenőrzés alá

8.2. 1851, konkord: egyh elismeri az addigi kisajátításokat, áll elismi a kat állvallt, egyh álli támogatást élves, II.Iza legitimmé válik.

8.3. pronunciamento, 1853

10.8.1. váljognöv, tőkés gazd fejl. Privatizáció, vasútép, sajtószabnöv, közig-decentr.

11.8.1. szocis kérdések: adócsökk, korlátozott egyesülési jog, munkaidő-max.

9. Külügyi presztízspol: Dominika, Kokinkína, Marokkó terén terj, ideiglenes eredménnyel.

10. Az Iza-korszak lezárulása (1860s)

10.1. pénzügyi válság: bankzárlat. +rossz termés

10.2. munkáskongr, I. Internaci Londonban. à betiltás

10.3. elvileg a felsőokt szabad, de betiltások, rektorelmozd, összecsapások. Katonai felkelés-kísérlet.

11. „Hat forradalmas év” (1868-74)

11.1. balsikerű hódítások+gazdi válság+rossz termés+visszaélések=forr

11.2. cadizból à madridi Forri Kormzótanács

11.3. cél: decent kirság by mérsékeltek, demo by republikánusok, áll eltörlése by anarchisták. à Közt-párti fölény à új alk.

12.11.1. álts váljog, szabjogok (vallgyak), népszuv, választott 2kamarás cortes ellenőrzi a kormt.

13.11.1. új kir, II.VE fia 1873ban lemond à közt.

14.11.1. de É-on továbbra is karlisták, Katalónia-Kuba függetlenedne, falun fdfoglalások.

15.11.1. 17 tartomány+tengerentúli terek=Szövségi Közt. Saját alkotmányok.

11.4. 1876dec, katonai puccs. Provizórium. Monarchia helyreáll.

12. A Restauráció rencének kialaka

12.1. Cánovas de Castillo a kormfő.

12.2. 1874től szabályozott pártversengés, parlamentarizmus, szabadabb gazd.

12.3. gazdi elit+középréteg támogatja. Váltógazd miatt konstruktív ellenzékek

12.4. 1876, alk:

16.12.1. mon nem vonható kétségbe

17.12.1. népszuv. Hatgyak by kir+cortes

18.12.1. kat mellett más vallások magánjellegűen gyakhatók

19.12.1. okt szabsága, sajtószab, egyesülési jog, váljognöv

13. A spa társ és gazd a Restauráció első évtizedében

13.1. népnöv, 60-70%mezgazdi

13.2. ércbányászat külfi tőkével, szénimport, gyapjúkeresk

13.3. mérsékelt protekcionizmus. Posta, távíró, telefon. Villany. Bank

13.4. állházti hiány a gyarmi hábk+ „adórenc csekély hozadéka” miatt

13.5. Madrid, Barc, Valencia, Malaga, Bilbao, városfejl.

14. új társ-új gondolkmód

14.1. régi nemesség jelentőségcsökk. Új, polgsodó nemesség.

14.2. egyh szegény, de szellemi befolyása nagy

14.3. polgság: hivatréteg, poli elit, értelmi

14.4. parság gazdilag változatos

14.5. Tradíció-hívek: vallás-nemzet

14.6. Progresszió-hívek: radik újjáformálás, europaizáció.

15. A Restauráció válsága

15.1. „munkabérből élő réteg szocis és közjogi helyzete”: mozg, szaxerv. Anarchizmus merénylettaktikája. Kapcsteremtés az I. és II. Internacival.

15.2. „Nemzeti kisebbségek önk-i törekvései”: autonómia. Pl in Katalónia. Közigi válság: helyi igazg csalásai, parli patthelyzetek.

15.3. 1898, amerikai-spa háb. Am nyer.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében