2011. január 5., szerda

Vadász: 19. századi egyetemes történet. A század eszmetörténete

1. Legitimizmus
1.1. Maistre, Elmélkedések Fro-ról, 1796: vallásosság, emberi cselekedetek determináltak. Forr miatt egész Euban válságban a monarchiák. Mert a forr vezeti az embereket, nem fordítva, így lesz terror.
1.1.1. nemzeti küldetések. Fro a kerség élén. Uralk kivégzése a forr egyik legnagyobb bűne. A másik a kisaját, papok alkos esküre kényszerítése.
2.1.1. a közt nem tudja fenntartani magát, tanácskozásokból nem születhetnek nagy intézmények.
3.1.1. a rend helyreállításához mozgósítandó minden erény: ercs, magtul, vall, jog, bölcsesség. A mon helyreállítása nem ellenforr, hm a forr ellentéte.
1.2. Bonald: demo=egyéniségek anarchiája; lib atomizálja a társt.
1.3. az isteni gondvis irányítja a társk életét, nem a fdi tvk. Trón és oltár szövsége, ariszt vez.
1.4. ultramontanizmus: pápai hat a világ felett áll, de áll és egyh szétválaszthatatlan egységet alkot. Pápa csalhatatlan (még a belső kétkedés is tilos).  legit=Sztszöv.
2. Liberalizmus
2.1. absz mon ellenfele, alkmon híve in 1810-20s.
2.2. Constant, Mill: klasszikus lib.
4.2.1. antikvitás: közös+közvetlen hatgyak. Ehhez kis állk+hadvisi gondok kellettek, rszgk biztosították a polgknak a közéleti részvétre a szabadidőt.
5.2.1. modernitás: „magánélvezetek biztonsága”, ezek intézményes biztosítása. Egyéni függetlenség nem áldozható fel „a poli szabság meghonosítása érdekében”. „Az önvédelem az egyetlen oly cél, melynek érdekében az emberiségnek kollektívan vagy egyénileg joga van beavatkozni bmely tagja cselekvési szabságába.” Minden etikai kérdés alapja a hasznosság.
2.2.5.1. „emberi szabság sajátos köre” by Mill: lelkiism, gondolk, érzés, vélemény + ezek kinyilv, +ennek érdekében egyesülés HA nem okoz másnak kárt.
2.2.5.2. tolerancia, egyéniség, egyenlő javhozjutás
2.2.5.3. áll minimalizálása
2.3. szabker.
3. Szocializmus
3.1. nyomor+öntudat  ~
3.2. utópista~: Saint-Simon, Fourier, Owen
6.3.1. erőszak, forr elvetése. Hatalmon levők+vagyonosak meggyőzése.
7.3.1. St-S Új kerség: mindenkinek legyen célja a „lehető leggyorsabban és legteljesebben megjavítani a legnagyobb lélekszámú oszt szellemi és anyagi életkörülményeit”.
3.2.7.1. ha hirtelen kihalna az uralkház, könnyen pótolhatók lennének az udvari méltóságok. Fro a tudok, művk, mesterségek virágzásától jó, nem a hcgktől.
3.2.7.2. legjelentősb iposokra ruházná a nemzeti pénzügyek legfelső irányítását  ha ők a gazdi vezk, legyenek a polik is.
3.3. korai munkásmozg: fr munkásfelk, szilézia, éhségláz, ang chartizmus
3.4. ember a hajlamainak megfelelő munkát talál a közösségben. Kell minbér, visszatérés a faluközösséghez, nemes élvezetek kielégítése.
8.3.1. munka+javak egyenlő elosztása
3.5. 1848, KommK
9.3.1. szocista forr elkerhetetlen, mert a kapit-t saját belső ellentmondásai oly ptra juttatják, ahol a prolk megdönthetik.
10.3.1. ember közösségi lény
4. Keresztényszocializmus
4.1. Lamennais, Lassalle, Ketteler
4.2. aki birtokolja a munkaeszközt VS aki dolgoz velük. Megoldás: termelőszöv, saját munkáltatóvá válás.
4.3. vallszab. Egyh nem alacsonyb, mint az áll. Trón+oltár különvál.
4.4. szeretet isteni parancsával nem egyeztethető össze a fdi egyenlőtlenség.
4.5. Ketteler A munkáskérdés és a kerség, 1864: élelem, ruha, lakás AZAZ bér kell. Szabságjogok, önsegélyezés, önképzés is, társtulaji viszony a saját gyárban.  ehhez az áll biztosítson tőkét; ker igság, család ideológiát.
4.6. II. Internaci, 1889, munkásvédő progr
4.7. XIII.Leó (1878-1903)
11.4.1. R-n.: munkásság tarthatatlan helyzete, magtul kell, osztharc nem (hisz egymásra utalt a tőke és a munka), de kell méltóság, tisztelet, méltányos bér, testvéri szeretet. Áll gondoskodjon a munkásoszt jólétéről. Alakuljanak ily egyesületek, tanrenc, jótékonykodás, evangélium.
5. Anarchizmus
5.1. „uralom nélkül” gr. Antikapit tömegmozg szélbal szárnya.
5.2. „társi banditák”, népi igságtevők, feud elnyom ellen küzdők
5.3. Godwin: ember ered jó, a rossz körny teszi negatívvá.  társi körny megváltoztatásával visszafordható.
12.5.1. poli hat teljes megsemmisítése
5.4. Proudhon, Bakunyin, Sorel.
13.5.1. kollektivista~: alulróli, szabad termelési társulások önkéntes szövetkezése. Decent, föder.
14.5.1. individualista~: in Usa. Féktelen egoizmus. Egyén önmaga tulaja, mindenki ismerje meg magát. Legyen az, aki.
15.5.1. vallásos~: Tolsztoj, Gandhi. Valódi keri szabság+béke.
6. Fajelméletek
6.1. Gobineau: fekete, sárga, fehér faj. Fehérek ered szép+okos+erős monopolhelyzetében  vegyülni kezdtek, és már nem voltak tökéletesek. De csak a fehéreknek van történelmük.
16.6.1. G nem akarta elméletét gyakba vinni, de a német gyarmítóknak jól jött  fajvédelem, fajtisztítás.
6.2. Chamberlain: germán faj felsőbbrendűsége. Ellenség: zsk.  Rosenberg: új német embertípus kell. A nép+faj fontosb, mint bmely állforma.  idegen elemek az állból eltávolítandók.
7. Az Európagondolat fejlődése
7.1. „Eu” frzilag Uralig, kultisan szellemi élet, tevékenység, alkotás egysége+célja+szervezete, zs-ker hit, gr mítosz-művészet, római jog, lovagi ercs. Belső rokonság a nemzetek közt
7.2. Chateaubriand, Heine, Hugo: Eui Egy Áll terve. Oly egység, ahol a nemzetek nem vesztik el kül értékeiket. Am és Eui Egy Állk megosztják egymással anyagi és szellemi termékeiket.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében