2011. január 3., hétfő

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Az Osztrák Birodalom

1. A restauráció korszaka (1815-48)

1.1. II. Ferenc (1792-1835)

1.1.1. 1804- Aut császára

2.1.1. Habbir=Mo, Erd, Alsó- és Felső-Aut, Salzburg, Tirol-Vorarlberg, Cseho, Morvao-Szilézia, Lomb-Veli Kirság, Dalmácia, Illir Kirság, Karintia, Krajna, Isztria, Trieszt, Laibach, Galícia, Bukovina

1.1.2.1.frzilag egységes, belülről szervesen nem, kpt sincs szilárd. „Rendi államok-országok monarchikus uniója”. Alkjogi alapja a PrSct.

3.1.1. Mett, hcg, állkanc, belügy.

1.1.3.1.dins föder császság kéne à kancelláriák rendezése

4.1.1. közig: „a magy álli önállóság fennmaradása megakadályta az orsznak a biri kötelékekbe való integrálását.” Örtartk+Lom-Veli Kirság centr, közös hatórági szerv.

1.1.4.1.bürok centr abszra hasonlító, csak II.J-énél feudabb-konzervebb.

1.1.4.2.besúgóhálózat a liber vélemények csírában elfojtására

1.1.4.3.egyh<áll

1.1.4.4.btk, prk viszont időtálló

1.2. 1836- állkonferencia by Mett

5.1.1. Mett, Kolowrat, FerencKároly trónör, Lajos főh.

6.1.1. Mett: nemzetközi konsz, dins centr legyen. Kw: erőteljes nagyhati pol káros a belpolra, centr bürok kell. Kettejük rivalizálása à álligazgi válság. à fokozódó álts elégedetlenség, ’40s.

1.3. à éledő nemzeti mozgalmak, olasz, magy pl.

7.1.1. cseh: nyvi, etnikai törek. Ausztroszláv jelleg.

8.1.1. len: álli függetlenségért. à 1846, galíciai nemesi felk. Jágyfelszab meghirdetésére sem állnak melléjük a park. à leverés, Krakkó Auté.

1.4. gazd: „elsődleges mozgatórugója az állházt bevételeinek növelésére irányuló szándék volt. Másik törekvése pedig az örtartk ipának támogja és védelme a bir határain kívüli orszk ipának versenyétől, egyben monophelyzet biztosítása számára a többi Hab-orsz piacán.”

9.1.1. állkölcsönök

10.1.1. vámbevétel fontos à egységes vámterület kialaka

1.5. demogr: népnöv, mezgazdik csökke

11.1.1. modernizáció: új növények, istállózó, gépek

1.6. merkantil ippol: kedvezmények az osztrák-cseh ipnak, szakokt.

12.1.1. ’30stól ipi fellend in nehéz-, vasút, közl-száll. Így is elmaradás Nyeutól.

2. Forr Autban (1848-9)

2.1. Bécsben némi ellenzéki aktivitás, de nem számottevő. Márc13: polgk+munkások fellépésére Mett menesztése, cenzúra mex, Reichsrat összehívása.

13.2.1. márc20, első felelős+műkképes korm

14.2.1. Nemzeti Gárda (lib polgk fegyveres testülete)

15.2.1. 1849jantól összes pari teher mex.

2.2. csh+magy követeléseknek, mivel a bir alaprendjét nem veszélyték, engedmények; olaszoknak nem.

2.3. 1848, ápr, alk. Személyi+szabjogok, de a császi hat nagy maradt. à bírálatok à vissza. +új váljogi rend vagyoni cenzussal + ellenforri erők túl erős fellépése à külvárosi szegények megmozd, május

16.2.1. udvar+korm Innsbruckba à Közbiztonsági Bizottság spontán a felkelőkből.

2.4. közben jún, prágai felk, olaszok, magyarok leverésére Windisch, Jell.

2.5. Bécsben munkásjellegzetes események: gépromb, munkásszervek, boltostrom, … Sikeres bérharcok

17.2.1. Augtól a munkások és polgk szétválnak à korm helyzete javul, Közjóléti mex, konzerv irány növ.

18.2.1. jágyfelszab, örökváltság álli-pari jóvátétellel. à parság elégedett à passzív.

2.6. okt6: Mo-n Jell az orsz kati-polgi biztosa, toborzás a magyk ellen, közben Latour hadügymin felkonc.

19.2.1. morvaoi Olmützből a korm megbízta Windischt à Bécs ostroma, hamar győzelem

2.7. à restauráció. Schwarzenberg kormánya, dec2től FJ, Windisch Mo ellen indul.

20.2.1. nov: Aut nem ad tereket az alakuló Német Szövnek.

21.2.1. 1849márc, olmützi oktrojált alk.

3. A bir újjáalakának problémái (50-67)

3.1. Schw Köz-eui uralk állá tenné à Ném Szövben hely à ehhez gazdi+poli egység kell

22.3.1. állhat csak a császé, de az álts poli helyzet nem alkalmas az abszizmusra à magyk leverendők+folytonosság (mini felelősség mex, alkfelfügg in szilveszteri pátens)

23.3.1. Schw+Bach abszisztikus-bürok egységes áll, tekintet nélkül a törti teri külségekre, nemzetiségekre. Németprimátus.

24.3.1. gazd, közig, jog, okt modernizálása

25.3.1. bürok, sereg a támasz

26.3.1. 1855, sztszékkeli konkord: okt+házban sok jog az egyhnak.

3.2. 1859: sereg, pénzügy, bürok rossz helyzete, abszista centr tarthatatlan. à alkosság felé, szakemberalkalmazás felé, kiegy felé.

27.3.1. 1860, okti dipl: Reichsrat ellenőrheti az állháztartást. Magy ogy helyreáll. à liberálisabbat akar mindenki.

28.3.1. à Schmerling minelnök: német vezetésű centr Aut-t akart. Febri pátens: alkos parli renc, döntéshozatalba beleszólók köre nő.

3.2.28.1. a nemzetiségek rögtön elutasították. Többiek a továbbfejlesztését sürgették. à centr, egységesítés csak brutálerőszakkal lehet, schmerlingi lágysággal nem.

29.3.1. à Belcredi: Autban arisztk hatalmára épülő út VS Deák: dualista lib átalak.

30.3.1. 1866 à német-magy összefogás a pánszláv ellen.

A DUAL KORA. A KIEGY (1867-90)

4. FJ+osztrák-német polgság+magy nagy-és középbirtokosok egyezsége. Kölcsönös alkalmazkodás a konszolidért, nagyhati státusz visszaszerzéséért.

4.1. tvh, végreh= (közös biri korm+delegációi) + (külön kormány+parl a 2 tagállamban). Autban helytartói, tarti elnökök kezében a helyi hat. Közös mink a delegációknak felelősek.

4.2. ’a Mon mind2 felében alkos jogállam”

31.4.1. 1867dec: működőképes parl, tvhozói jog, min-i felelősség

32.4.1. nagybirtokosok, kereski- és ipkamarák, városok, községek kúriája meghatározott számú képvt küldött a Landtagba. Korm a parlnak felelős.

5. Gazd

5.1. dinamikus fejl, népnöv

5.2. ~alacsony vámok. Kiegy után gründolási láz. „a túlfűtött ipi és pénzügyi expanzió vezetett az 1873-as gazdi csődhöz” à

33.5.1. beruházáscsökk, árcsökk, munkanélk

34.5.1. nehézip helyett élelmiszer, vegy, elektro.

5.3. gyors ipsodás, urban. Mezgazdi import.

5.4. differenciált terek, de a dual korában kiegyenlítődési tendencia mindenféléből.

6. Társ

6.1. ariszt. Udvar és polgk közvetítője. Gazdi hat nagy, poli egyre kevesb. Differenciált.

6.2. polgs: nagyiparosok, kispolgárság. Asszim, nacionalizmus, differenciált.

6.3. pars: diff

6.4. bérmunkás: számuk nagyonnöv, vidékről érkezettek. Életszínvoncsökk. Szocdem szerv.

6.5. „egyetlen nemzet sem rendelkezett döntő számbeli túlsúllyal”. Keveredés.

7. Pol

7.1. 1867-79: libk a parli többség

35.7.1. ip, pénzvilág képviselői, szoc problémák iránt érzéketlenek. Értelmik. Egyh szerepcsökk, közokt modernizálása.

36.7.1. házassági jog+oktfelügy álli hatáskör

37.7.1. iskkötél

38.7.1. vall=, 1855ös konkord mex

39.7.1. bécsi korm hatalma > tartományoké à „az önálló álljogi múlttal rendelkező szláv nemzetek nem fogadták el az 1867ben létrejött álli berendt” à trializmussá alakítanák à „a cseh probléma, minthogy túlmutatott az osztrák belső ügyeken, a közös mintan elé kert” à vétó_

7.2. Taaffee gr minelnök 14 évig. Német klerikálisok, cseh-len konzervatívok alapjáni pol. Liber eltűnése.

40.7.1. váljogi ref: vagyoni cenzus lejjebb

41.7.1. baleset- és betegbizt, munkaidő-max

42.7.1. bukásával poli válság.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében