2013. április 12., péntek

Történelem Tantárgypedagógiai Olvasókönyv I.


LOSONCZY ISTVÁN: HÁRMAS KIS TÜKÖR (A’ Szent Históriát, a’ Magyar Birodalomnak és Erdély Országnak földjét, polgári állapotját és históriáját gyermekek számára leábrázolja)
1.      1770-1868-ig 71 kiadás
2.      evangélikus szerző, de katolik iskolákban is haszn.
3.      Bevez: mások ajánlása (Timon Sámuel, Pray György, Katona István). versesség okainak magyarázata, egyéb magyarázó jegyzetek.
4.      magyarul
5.      1.) Legitimálja a Bibliához kapcsolás 2.) életkori sajátosságok alapján épül fel 3.) magyarul 4.) nem magoltatással 5.) összekapcsolja más tárgyakkal a törit 6.) különböző betűmérettel a különböző fontosságú részek.
6.      szerkezete:
6.1.   Biblia (Teremtés-Özönvíz-Ábrahám-Egyiptomból ki-Salamon temploma-Babilóniai fogság-Jézus születése-Mennybemenetel-Jeruzsálem romlása
6.2.   Mo Földéről (Dunamellyék, Dunán túl, Tiszamellyék, Tiszántúl)
6.3.   Mo polgári állapotjáról (király, ország tagjai, ország fő tisztjei, ország igazgatása, helységek, vallás)
6.4.   magyar nemzetről (hunnusok, avaresek, hungarusok, magyar keresztyén királyok)
7.      [katekizmus-szerű az idézett részlet, a főbb pontok, amikről szó esik:]
7.1.   Ez időben a Felséges Austriai ház bírja az országot, örökös jussal. (I. Leopold, 1686 óta, mióta a törököket hatalmasan kihajtotta.)
7.2.   A koronázásról: Posony/Buda, Ország Státusainak jelen létében, a Palatinus és Esztergomi érsek által, nagy pompával.
7.3.   a királyi hatalom
7.4.   Az Ország Fő Tisztjei: Palatinus, Primas Regni (egomi érsek), országbíró, horvát bán, tárnokmester, főpohárnok, főasztalnok, főlovászmester, főudvarmester, főajtónálló, a négy Dicasteriumok présessei, 4 ítélőmester, főcommisarius, a királyi tábla prelátusai és bárói, királyi fiscus
7.5.   A helységekről: 3 rendbéli helység van: királyi város, szabad város (jász, kun, hajdú területek, érseki nemes helységek – pl Verebély), jobbágy helység
7.6.   a Hungarusokról: török származásúak, a sok üldöztetés miatt vándoroltak (Tanais-Volga, Dátzia, Turkomannia, avar egyesülés), hadiszövetségeket kötöttek, kalandoztak (német, olasz, bolgár, morva, bajor, szász, francia területek, Basilea, Elzász, Lotharingia)
7.7.   Erdélyről
7.7.1.     nevei: Közép Dátzia, Erdély, Transilvania, Siebenbürgen
7.7.2.     határai, folyói, földének állása, földének minémüsége, lakosai, vármegyéi
8.      Összefoglalás Losonczyról: tényszerű ismeretterjesztés, közben a véleménynyilvánítás szabad maradhatott.

AZ ELSŐ ÁLLAMI TÖRTÉNELEMTANTERVEK: A KÉT RATIO EDUCATIONIS
9.      „A klasszikus hármas minden tagját – miért, mit, hogyan – részletesen egyfajta kétségtelen belső logika szerint rendezte.”
9.1.   mindenkinek szükséges tárgyak: szépírás, számtan, latin, természetrajz
9.2.   mindenkinek hasznos tárgyak: magyar történelem, földrajz
9.3.   némelyeknek hasznos tárgyak: görög, geometria, jog.
10.  Ürményi József
11.  egyesek szerint a Ratio „a birodalmi egységesítés burkolt, csalafinta eszköze”. Személyiségfejlődés nem szabad, egyházak is támadták (protestánsok: katolicizál! katolikusok: szekularizál!)
11.1.                   -> 1790/91-es ogy. 26. törvénycikke a protestáns tanügyi autonómiáról.
11.2.                   a viták az 1806os Ratióval sem szűntek meg.
12.  1777: általános, kötelező tárgy a töri a kisgimnáziumtól kezdve.
12.1.                   bibliai történetek, Mo története, felséges ausztriai uralkodóház közös hatalma alatt egyesített többi ország földrajza. heti 2 órában.
12.1.1. Biblia: erény példái, szórakoztató elbeszélés, tanulságlevonás. Mivel első éves anyag, ezért a kiválasztott történetek legyenek egyszerűek, tanulságosak. Így nem fogják lenézni a más hitűeket, nem lesznek tudatlanok, tudnak majd vallási kérdésekről beszélgetni, hitüket megvédeni.
12.1.2. Mo története: 2 éves anyagba nem fér bele egyelőre mellékvágány. Nem történeti szakembereket képeznek a kisgimnáziumban, ezért elég az előkészítés. Egy nemzet alapos feldolgozása, és a vele szoros kapcsolatban levő népeké. Hiszen pl a magyar töriben ugyanúgy fellelhetők a lojalitás, hazaszeretet, állampolgári, stb. ismeretek, mint más ország történelmében. A kisgimnazisták általában nem tanulnak tovább, ezért elég nekik e tudás:
12.1.2.1.       Szent Istvántól kezdődik. vallás, államszervezet, nemzet erkölcsi képe, tudományok, határok
12.1.2.2.       királyok életrajza, háborúk, országgyűlések
12.1.2.3.       más kiváló férfiak
12.1.2.4.       1526 a két év közti választóvonal.
12.2.                   filozófiai akadémia történelemtanítása: Mo története nem csak elbeszélés, hanem okfeltárás, segédtudományok ismerete is. Ehhez más tankönyv kell majd.
12.2.1. egyháztörténet, uralkodók története (I. Rudolftól), örökös tartományok története, szinkronisztikus táblák alapján ismertetett információk, újságközlemények (Budai Lapok c., közlöny, stb.) elemzése.
12.3.                   jogi akadémia anyaga (a filozófiai akadémia anyagán túl): az első évben: pápák, Franciaország (Valois-któl), Spanyol (Katolikus Ferdinándtól), Anglia (VII. Henriktől), Dánia (I. Keresztélytől), Svéd (Gusztávtól), Nápoly (Anjou Károlytól), Orosz (I. Pétertől), és néhány más ország története. A második évben ehhez ókori kiegészítés.
12.3.1. ezekhez tankönyvajánlás, illetve a politikatörténet mellett sok másról is legyen szó, tanár szinkronisztikus táblákkal segítse a feldolgozást, olvastasson újságot.
13.  az 1777-es Ratio tehát spirális tantervszerkesztési elven alapul a történelmet illetően.
14.  az 1806-os Ratióról:
14.1.                   kisgimn: „Az magától értetődik, hogy kerülni kell a történetírók vitáit, ki kell hagyni a kétséges és haszon nélküli részeket.”
14.1.1. tantárgyi koncentráció: földrajz, kronológia
14.1.2. sok adatvisszakérdezés helyett a tanárok törekedjenek az erkölcsi oktatásra.

A REFORMKOR NAGY MAGYAR TÖRTÉNELEMTANÁRAI: HORVÁTH MIHÁLY ÉS BOCSOR ISTVÁN
15.  Horváth: bécsi Theresianum tanára volt, majd csanádi püspök, a Szemere-kormány vallás- és közoktügyi minisztere. Bukás után halálra ítélték, külföldre menekült, ’67-ben tért haza. Losonczytól eltérően nem tanulásra szánt egyszerű szöveget, hanem színes történetet írt.
15.1.                   Magyarország története;: A magyarok története Európába költözésüktől mostanig.
16.  Bocsor: pápai református főisk tanára.
16.1.                   Mo történelme különös tekintettel a jogfejlődésre
16.1.1. 5 kötet, 1860as évek.
16.1.2. Bevez: Mo történelmének fogalma. Szabadságra fejlődés, magyar föld és magyar nép összenőtt egysége.
16.1.3. Kárpát-medencei földrajz, majd pannonok, dákok, illirek (nemzeti helyett geográfiai kontinuitással rendelkeznek)
16.1.4. hun, avar, szláv népek (nem mint elődeink, hanem mint a Kárpát-m. korábbi lakói)
16.1.5. magyar őstörténet, honfoglalás
16.1.6. 900-1301: Mo európai képződése
16.1.7. 1301-1490: külső, belső virágzás
16.1.8. 1490-1848: hanyatlás kora.
16.2.                   a könyv értékelése: középfokig túl sok adatot tartalmaz, de a tanárnak tanulóknak nagyszerű.
16.3.                   Neveléstan
16.3.1. érzékszervek kifejlettek, tehát alkalmasak a művészetek befogadására. a lelki kifejlődésekkel összefüggően, tehát ilyen értelemben is alkalmasak. A fejlődést gátolja a kedvetlenség, ezt elűzendő sok nézleti tanításra van szükség.
16.3.2. ne csak memorizáltassanak a gyerekkel, kell a feldolgozása is a begyűjtött ismereteknek. Hasznosabb az önmunkásság már 13-14 éves kortól. Pl eleven elmondatás és utánmondatás, megfordítva elmondatás. serkenthető a gyermek vetélkedéssel, jutalommal is.
16.3.3. gyerek képzelete erős, ha valóságosnak hisz egy álmot, ne hányjuk a szemére, inkább fejlesszük játékokkal. „A nevelőnek fő kötelessége itt, hogy ne szóljon a gyermek játékaiba, czifra s mesterkélt játékokat ne adjon neki; csak közvetítve dolgozzék itt a nevelő olyan játékokra szoktatván nevendékét, melyekben az élet valósága tükröződik.”)
16.3.3.1.       pl mesékkel, majd egyszerű képzetek után bonyolultabbakkal (szinesztéziák)
16.3.3.2.       a lassubb természetű gyerekeknek anekdoták, találósmesék
16.3.3.3.       képzelőerő fejlesztésére rajz, hangászat, művészetek
16.3.4. a fantázia legnagyobb ellensége a magolás, a felszínűség.

Nincsenek megjegyzések: